Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Zbigniew Babik, prof. UJ

profesor nadzwyczajny UJ

profesor nadzwyczajny UJ

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Słowackiej

telefon: 12 6632703

e-mail: zbigniew.babik@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-8809-3461

Dyżury stacjonarne

poniedziałek 12:00-13:00 [do 22.04] i 13:00-14:00 [od 29.04]

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie (matura 1991). W latach 1991-1992 studiował chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie filologię słowiańską (słowacystyka), ukończoną w 1996 r. (promotor dr hab. H. Mieczkowska). W latach 1996–2000 doktorant na Wydziale Filologicznym UJ pod opieką prof. dr hab. W. Borysia, prowadził zajęcia w IFS UJ. Rozprawę doktorską obronił w 2000 r. W latach 2000-2003 zatrudniony na etacie asystenta, od 2003 r. adiunkta w IFS UJ. Habilitował się w 2013 r. na Wydziale Filologicznym UJ.

Od 1 maja 2019 r. zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.

Wiceprzewodniczący Komisji Słowianoznawstwa O/PAN w Krakowie od 2023 r.

Zainteresowania naukowe

Słowiańskie językoznawstwo historyczno-porównawcze, onomastyka (zwłaszcza toponomastyka) słowiańska. Prace dotyczą etymologii wyrazowych i onomastycznych, historii i geografii wyrazów, rekonstrukcji leksyki prasłowiańskiej, historycznej prozodii słowiańskiej (kwestie rekonstrukcji prozodycznej), zagadnień morfologii i morfonologii historycznej. Obecnie główny obszar zainteresowań stanowi eksploracja pogranicza słowiańskiej leksyki apelatywnej i nazewnictwa geograficznego, przede wszystkim w kontekście ziem polskich.

Zainteresowania pozanaukowe

Krajoznawstwo (m.in. amatorska fotografia krajoznawcza i przyrodnicza), turystyka niegórska, przyjemności wodniackie, hydrobiologia.

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Scritti scelti (1999)
 2. Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich (w granicach wcze­sno­śre­dniowiecznej Słowiańszczyzny) (2001)
 3. Pojednanie z lasem. W stulecie „argumentu florystycznego" w slawistycznych badaniach etnogenetycznych (1908–2008) (2008)
 4. Pożegnanie z lasem. Nad Słownikiem etymologicznym języka pol­skiego profe­sora Wiesława Borysia (2009)
 5. Korespondencje akcentowe między słowiańskim i starszymi językami indoeuro­pejskimi (pierwotne neutra tematyczne). Przyczynki do krytyki akcentologii post-Illicz-Swityczowskiej (2012).

Artykuły:

 1. Morphonology of the Slavic present tense stem *jьmamь (2004)
 2. Na marginesie najnowszej fonologii historycznej języka słoweńskiego (2005);
 3. Przyczynki do gramatyki historycznej języka słowackiego. Z dziejów parti­cipium *moglъ (2007);
 4. Tadeusz Milewski wobec akcentologii bałto-słowiańskiej (2008);
 5. The overlooked function of the grapheme <y> in the Elbing Vocabulary (2009);
 6. Wspólnota językowa prasłowiańska (2012).

 

Zobacz pełny spis publikacji