Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jelena Perišić

lektor

lektor

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: jelena.perisic@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0001-6747-7880

Dyżury stacjonarne

czwartek 11.15 - 12.15

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Studia licencjackie (2014) oraz magisterskie (2015) ukończyła na kierunku Język serbski i językoznawstwo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie, gdzie obroniła pracę magisterską na temat Veština čitanja u nastavi srpskog jezika kao stranog (Umiejętność czytania w nauce języka serbskiego jako obcego). Tytuł doktora nauk filologicznych w zakresie językoznawstwa uzyskała w styczniu 2024 r. po obronie rozprawy doktorskiej Kolokacije u naučnom funkcionalnom stilu (Kolokacje w naukowym stylu funkcjonalnym) napisanej pod kierunkiem prof. Jasminy Dražić.

W latach 2015–2017 pracowała jako lektor w Centrum Języka Serbskiego jako Obcego przy Instytucie Języka Serbskiego i Językoznawstwa Wydziału Filozoficznego w Nowym Sadzie. Od 2016 r. prowadzi zajęcia w ramach Międzynarodowej Letniej Szkoły Serbskiego Języka, Kultury i Historii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie (od 2018 r. jako współpracownik zewnętrzny).

Od listopada 2017 r. pracuje jako lektor języka serbskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ.

Zainteresowania naukowe

Dydaktyka nauczania języka serbskiego jako obcego.

Współczesny język serbski, leksykologia, leksykografia.

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Artykuły:

  1. Перишић, Ј. Употреба књижевног текста у настави (српског као страног) језика. У: Методички видици 7. Нови Сад: Филозофски факултет, 2016, с. 255–276. 
  2. Перишић, Ј. Колокације са лексемама основа и темељ у електронском корпусу савременог српског језика. У: Прилози проучавању језика 48. Нови Сад: Филозофски факултет, 2017, с. 75–92.
  3. Перишић, Ј. Шта се крије иза двоазбучности – постоји ли социјална и идеолошка позадина или је реч о слободном избору? (Daniel Bunčić, Sandra L. Lippert, Achim Rabus. Biscriptality: A sociolinguistic tipology. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2016, 425.). У: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 66, свеска 3. Нови Сад: Матица српска, 2018, с. 1037–1041. 
  4. Perišić, J. Tradicionalno i savremeno u priručnicima za srpski kao strani jezik (Katarzyna Liber i Slavica Prpa, Priručnik za srpski kao strani jezik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, str. 272; Katarzyna Liber i Slavica Prpa, Kultura živog jezika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, str. 140). U: Metodički vidici 10. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2019, s. 333–343. 
  5. Перишић, Ј. Колико Пољаци разумеју српске колокације? (Да ли једном учеснику библиотеке из часа на час пада на мозак да лови и граби белешке?). У: Српски као страни језик у теорији и пракси IV – тематски зборник радова, уред. Весна Крајишник. Београд: Филолошки факултет, 2020, с. 563–579.
  6. Perišić, J. Načini imenovanja i obrade kolokacija u priručnicima za srpski jezik kao strani. U: Metodički vidici 12. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2021, s. 51–67.
  7. Перишић, Ј., Изведени закључци, покретни вокали и улазне променљиве – концептуализација кретања у језику струке и науке на примерима семантичких трансформација колоката. У: Зборник радова са XIII научног скупа младих филолога Србије: Савремена проучавања језика и књижевности, XIII (1). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2022, с. 67–79.
  8. Perišić, J. Kako učiti jezik na greškama – prilog savremenoj metodici srpskog kao stranog jezika (Biljana Babić. Unutarjezičke greške u nastavi srpskog jezika kao stranog. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2021, 325 str.). U: Metodički vidici 13, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2022, s. 277–288
  9. Perišić, J. i Dražić, J. Primena rečnika u nastavi srpskog jezika na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu: plan i program predmeta Srpska i poljska leksikografija u kontaktu. U: Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi 5 – tematski zbornik radova, ured. Vesna Krajišnik. Beograd: Filološki fakultet, 2023, s. 417–426.
  10. Perišić, J. Rečnik kolokacija srpskog jezika u domenu jezika struke i nauke – potrebe i mogućnosti. U: Zbornik radova sa I naučne konferencije za mlade istraživače i doktorande Savremeni tokovi u izučavanju jezika, književnosti i kulture, ured. Nenad Tomović. Beograd: Filološki fakultet, 2024, s. 339–363.

 

Zobacz pełny spis publikacji

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

* Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak