Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Dorota Gil

profesor zwyczajny

profesor zwyczajny

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Serbskiej

telefon: 12 6632733

e-mail: dorota.gil@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-2231-5308

Dyżury stacjonarne/zdalne

terminy - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka filologii rosyjskiej UJ (1986) oraz filologii słowiańskiej UJ (1989). Pracownik IFS UJ: na stanowisku asystenta od 1993, adiunkta – od 1996, adiunkta z habilitacją – od 2005, od 2010 na stanowisku profesora nadzwyczajnego UJ. Doktorat (1993): Hymnografia serbska i jej rola w kulturze narodowej. Studia nad Srbljakiem, habilitacja (2005): Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności (książka nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2021 r. otrzymała tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych.

Od 1997 roku związana z Uniwersytetem Ca' Foscari w Wenecji (stypendystka-wykładowca na tamtejszej slawistyce, w roku 2001/2002 profesor kontraktowy i kierownik Katedry Filologii Chorwackiej i Serbskiej). Przez blisko 20 lat (od 1998 r. związana także z Uniwersytetem w Padwie (m.in. coroczne wykłady dla studentów slawistyki; w latach 2008-2013 stały wykładowca na studiach doktoranckich i członek Kolegium Profesorskiego, a także ekspert powołany przez Włoskie Ministerstwo Nauki i wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym). W 2016 roku na Uniwersytecie w Padwie pracowała jako Visiting Professor.

Poza IFS UJ przez wiele lat prowadziła wykłady także w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, w Katedrze Europeistyki UJ na studiach podyplomowych oraz na Ukrainoznawstwie.

Przez 10 lat (2003-2012) pełniła w IFS funkcję kierownika studiów II stopnia „Języki i Kultura Słowian”. Od ponad 15 lat (od 2006) kieruje w IFS Zespołem Badawczym (obecny temat: Literatura w systemie komunikacyjnym kultury [słowiańskie dyskursy literackie, okołoliterackie i międzykulturowe]).

Jest członkiem kilku komisji PAN i PAU (od 2019 także wiceprzewodniczącą Komisji Kultury Słowian PAU), członkiem Komisji Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz członkiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

Wypromowała pięciu doktorów (doktoraty z wyróżnieniem), w tym na Uniwersytecie w Padwie.

Zainteresowania naukowe

Literatura i kultura serbska i czarnogórska; literatury Słowian (zwłaszcza z obszaru Slavia Orhodoxa) w ujęciu komparatystycznym - od wieków średnich do końca XIX w.; kultura duchowa Słowian prawosławnych (dawna i współczesna); prawosławie, Cerkiew prawosławna i myśl religijno-polityczna (obszar Bałkanów i Rosja); problematyka etniczno-wyznaniowej (auto)ideintyfikacji narodów na Bałkanach; tradycje kulturowe narodów byłej Jugosławii i ich reinterpretacje wobec zmian zachodzących we współczesnej przestrzeni kulturowo-społecznej i politycznej.

Kierowanie/udział w 7 naukowych projektach badawczych:

 • kierownik projektu NCN: Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe (wykonawca A. Jawoszek; 2010-2011)

Główny wykonawca w 2 zagranicznych, międzynarodowych projektach zespołowych w Serbii i we Włoszech:

 • Aspekti identiteta u srpskoj književnosti (2011-2014 oraz 2015-2018)
 • La polemica interconfesionale tra i Serbi ortodossi e i clero cattolico nei manoscritti di Gerasim Zelić (2013-2016)

Główny wykonawca w 4 projektach zespołowych NCN:

 • Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 rok (1996-1999)
 • W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku (2001-2004)
 • Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem (1989-2004) (2005-2007)
 • Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI wiek) (2015-2018)

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Hymnografia serbska i jej rola w kulturze narodowej. Studia nad „Srbljakiem", Kraków 1995, ss. 253.
 2. Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005, ss. 307.
 3. Dylematy identyfikacyjne w obrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery. Dawne i współczesne modele (auto)refleksji, Kraków 2019, ss. 345.
 4. Leksykon tradycji serbskiej (w przygotowaniu)

Artykuły:

 1. Świętosawie a dzisiejsze oblicze kultury duchowej Serbów, (w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 11-48.
 2. Współczesny serbski leksykon duchowego i kulturowego dziedzictwa, czyli o powrocie do uświęconej tradycji (w:) W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku, pod red. Marii Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2005, s. 295-314.
 3. Serbscy Boszniacy (Bošnjaci). Pomiędzy fundamentalizmem a dialogiem międzyreligijnym prawosławnych i muzułmanów w Sandžaku (w:) Prace Komisji Kultury Słowian PAU, pod red. L.Suchanka, t.VI: Słowianie i ich konfesje, Kraków 2007, s.197-223.
 4. Serbska kultura początku XXI wieku w karnawałowym zwierciadle „świata na opak" (w:) Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem 1989-2004, pod red. Marii Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2009, s. 99-117.
 5. Religija kao kod identiteta – savremene kulturne i književne naracije o verskoj identifikaciji Crnogoraca (w:) Njegoševi Dani IV. Zbornik radova Medjunarodni Naučni skup /Kotor 31.08-3.09.2011/, Nikšić 2013, s. 91-102.
 6. Tradycje serbskiej kultury – modele skodyfikowane i wykreowane, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2016, nr 4, z. 4, s. 175-186 [http://dx.doi.org/10.4467/20843933ST.16.017.5922]
 7. Ewolucja i funkcje idei narodu w Serbii od schyłku XVIII wieku, „Slavia Meridionalis” 2017, nr 17: Transfer idei i słowiańskie Bałkany = Transfer of ideas and Slavic Balkans, s. 1-21 [https://doi.org/10.11649/sm.1325]
 8. Historia. Serbia [w:] Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 2: Historia - Ewolucja - Rewolucja, red. G. Szwat-Gyłybowa, D. Gil, L. Miodyński, Warszawa 2018, s. 63-73 [https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066]
 9. Kultura. Serbia (w:) Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 5: Kształcenie, humanizm, kultura, red. G. Szwat-Gyłybowa, D. Gil, L. Miodyński, Warszawa 2019, s. 56-66 [https://ispan.waw.pl/ireteslaw/ handle/20.500.12528/1081]

 

Zobacz pełny spis publikacji

Zobacz Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

*Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak