dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ

Jednostka

Kariera naukowa

Absolwent bułgarystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (1998), specjalizacja – literaturoznawstwo. W latach 1998-2002 studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ zakończone obroną rozprawy doktorskiej nt.: Bałkany w piśmiennictwie polemicznym I. Rzeczypospolitej. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w oparciu o dorobek naukowy i książkę Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w., (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne  t.10), Kraków 2014.

Zatrudniony na etacie naukowo-dydaktycznym w IFS UJ (Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej) na stanowisku adiunkta z habilitacją.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: mediewistyka i antropologia kulturowa, średniowieczna literatura Słowian południowych i wschodnich, rękopisy cerkiewnosłowiańskie, kodykologia, tekstologia i paleoslawistyka, literatura bizantyńska i cerkiewnosłowiańska, historia Kościoła, polemika religijna, stare druki cyrylickie.

Udział w grantach i projektach badawczych:
zespołowy: Katalog rękopisów cerkiewnosłowiańskich w Polsce (1999-2002)
promotorski: Bałkany w piśmiennictwie polemicznym I. Rzeczypospolitej (2001-2003)
zespołowy: Zabytki cyrylometodejskie w Polsce (The Cyrillo-Methodiana in Poland) (2004-2005)
zespołowy: Specyfika cyrylickich ksiąg liturgicznych w państwie polsko-litewskim do końca XVI wieku (2006-2009) 
zespołowy: Kulturowo-religijne i filozoficzne aspekty średniowiecznych literatur słowiańskich i ich współczesne projekcje  (Cultural, Religious and Philosophic Aspects of Slavic Medieval  Literatures and their Modern Projections) (2006-2011)
zespołowy: Hagiografia i homiletyka w rękopisach cyrylickich w Polsce (2010-2014) 
zespołowy: Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce - historia i bibliografia twórczości przekładowej (2012-2017)
zespołowy: Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą: hermeneutyka wartości (2013-2017)
zespołowy: Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich  od średniowiecza do  czasów nowoczesnych  (Funkcje. Recepcja. Interpretacje) (2012-2017) 

Redaktor naukowy serii: Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim (wydaje IFS UJ). Członek rady naukowej czasopisma Slavica Slovaca. Orgán Slavistického Ústavu Jána Stanislava SAV a Slovenského Komitétu Slavistov.

Stale współpracuje z kilkoma krajowymi i zagranicznymi czasopismami i seriami naukowymi w charakterze recenzenta.

Członek towarzystw naukowych: Ceraneum. Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (z siedzibą w Łodzi); Centrum Studiów Cerkiewnych (Центар за црквене студије) w Niszu oraz Międzynarodowej sieci naukowej „Pax Byzantino-Slava” w Niszu.

Zainteresowania pozanaukowe

Turystyka piesza i rowerowa.

Bibliografia

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, [z A. Naumowem, A. Kaszlejem, E. Naumow], Kraków 2002, Kraków 2004 (wyd. drugie zmienione).
2. Spory o „wiarę grecką" w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2003.
3. Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w., (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 10), Kraków 2014.

Artykuły:

1. Rękopiśmienne kopie antyłacińskich druków z okresu unii brzeskiej w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, „Latopisy Akademii Supraskiej”, 2016, t. 7, (Dawna cyrylicka księga drukowana : twórcy i czytelnicy, red. M. Kuczyńska), s. 159-176.

2.  Коментарите към библейските четива от Теофилакт Охридски в ръкописните сбирки в Полша, „Slavia Meridionalis”, 2016, t. 16, Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do nowoczesności = Biblical text in the south Slavonic literatures from the middle ages to the modern times, s. 126-137.

3. Произведения триодного цикла Климента Охридского в славянских рукописях, хранящихся в Польше, „Старобългарска литература”, 2016, т. 53-54, s. 82-100.

4. Przyczynek do badań nad krytyką tekstu „Słowa na Niedzielę Palmową" Klemensa Ochrydzkiego, in: Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru. Monotematický súbor štúdií. Peter Žeňuch – Светлина Николова (eds.), Bratislava – Sofia 2017, s. 39-51.

5. Cykl apokaliptycznych egzegez wizji proroka Daniela w kontekście doktrynalnego sporu wschodniego chrześcijaństwa z judaizmem (na materiale kodeksu BN 12245), „Slavia Meridionalis”, 17 (2017), ss. 36, https://doi.org/10.11649/sm.1439 

6. Krzyż jako symbol władzy kosmicznej w bizantyńsko-słowiańskiej tradycji literackiej, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” nr 7 (10) 2017, s. 205-215.

7. Spór o historię i wartości w świetle katolicko-unicko-prawosławnej polemiki religijnej w Pierwszej Rzeczypospolitej (koniec XVI– początek XVIII wieku), [w:] Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia, pod red. M. Kuczyńskiej [Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. XI], Warszawa 2017, s. 238-276.

 

Pełny spis publikacji

Informacje dodatkowe

Kontakt:

 telefon: 12 363-50-07

 e-mail: jan.stradomski (at) uj.edu.pl

 

Profil pracownika w USOSweb

Profil pracownika i jego artykuły w Academia.edu

 

Dyżury:

środa 10.30 - 11.30

czwartek - po uzgodnieniu e-mailem