Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ

profesor nadzwyczajny UJ

profesor nadzwyczajny UJ

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej

telefon: 12 6632719

e-mail: jan.stradomski@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-7318-6534

profil w Academia.edu

 

Dyżury stacjonarne/zdalne

środa 18.15 - 19.15

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

 

Kariera naukowa

Absolwent bułgarystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (1998), specjalizacja – literaturoznawstwo. W latach 1998-2002 studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ zakończone obroną rozprawy doktorskiej nt.: Bałkany w piśmiennictwie polemicznym I. Rzeczypospolitej. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w oparciu o dorobek naukowy i książkę Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w., (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne  t.10), Kraków 2014.

Zatrudniony na etacie naukowo-dydaktycznym w IFS UJ (Zakład Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej) na stanowisku profesora nadzyczajnego UJ.

Od 2021 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej.

 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: mediewistyka i antropologia kulturowa, średniowieczna literatura Słowian południowych i wschodnich, rękopisy cerkiewnosłowiańskie, kodykologia, tekstologia i paleoslawistyka, literatura bizantyńska i cerkiewnosłowiańska, historia Kościoła, polemika religijna, stare druki cyrylickie.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • zespołowy: Katalog rękopisów cerkiewnosłowiańskich w Polsce (1999-2002)
 • promotorski: Bałkany w piśmiennictwie polemicznym I. Rzeczypospolitej (2001-2003)
 • zespołowy: Zabytki cyrylometodejskie w Polsce (The Cyrillo-Methodiana in Poland) (2004-2005)
 • zespołowy: Specyfika cyrylickich ksiąg liturgicznych w państwie polsko-litewskim do końca XVI wieku (2006-2009)
 • zespołowy: Kulturowo-religijne i filozoficzne aspekty średniowiecznych literatur słowiańskich i ich współczesne projekcje  (Cultural, Religious and Philosophic Aspects of Slavic Medieval  Literatures and their Modern Projections)(2006-2011)
 • zespołowy: Hagiografia i homiletyka w rękopisach cyrylickich w Polsce (2010-2014)
 • zespołowy: Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce - historia i bibliografia twórczości przekładowej (2012-2017)
 • zespołowy: Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą: hermeneutyka wartości (2013-2017)
 • zespołowy: Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich  od średniowiecza do  czasów nowoczesnych  (Funkcje. Recepcja. Interpretacje) (2012-2017)
 • zespołowy: Boundaries and Frontiers: Biblical Models and their Influence on South Slavic Literatures and Cultures from the Middle Ages through the Modern Period (2018-2020)
 • zespołowy: Wielokulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w kształtowaniu europejskiej mentalności Słowian Europy Środkowo-Wschodniej. Interdyscyplinarne badanie wpływów łacińskich na kulturę bizantyjsko-słowiańską inspirowane 300-ną rocznicą Synodu Zamojskiego (1720 – 2020) (2019-2021)
 • zespołowy: Poprzez stulecia, języki i kultury - Cuda św. Menasa jako źródło historyczne, utwór literacki i tekst liturgiczny (2022-2025)
 • zespołowy: Rękopiśmienny Berliński damaskin (Damascenus neobulgaricus) ze zbiorów dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie (BJ Berl. Slav.Fol.36) – opis zabytku z analizą tekstologiczno-językową (2022).
 • minigrant: Rękopisy cyrylickie z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie – stan zachowania i perspektywy badawcze (2023)

Redaktor naukowy serii: Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim (wydaje IFS UJ). Członek rady naukowej czasopism Slavica Slovaca oraz Старобългарска литература.

Stale współpracuje z kilkoma krajowymi i zagranicznymi czasopismami i seriami naukowymi w charakterze recenzenta.

Członek towarzystw naukowych: Ceraneum. Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (z siedzibą w Łodzi); Centrum Studiów Cerkiewnych (Центар за црквене студије) w Niszu; Międzynarodowej sieci naukowej „Pax Byzantino-Slava” w Niszu oraz Komisji Kultury Słowian PAU.

Zainteresowania pozanaukowe

Turystyka piesza i rowerowa.

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, [z A. Naumowem, A. Kaszlejem, E. Naumow], Kraków 2002, Kraków 2004 (wyd. drugie zmienione).
 2. Spory o „wiarę grecką" w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2003.
 3. Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w., (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 10), Kraków 2014.
 4. Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa, J. Stradomski,  A. Kawecka, I. Lis-Wielgosz, I.N. Petrov, M. Skowronek, (Series Ceranea 7), Łódź 2021

Artykuły:

 1. Rękopiśmienne kopie antyłacińskich druków z okresu unii brzeskiej w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, „Latopisy Akademii Supraskiej”, 2016, t. 7, (Dawna cyrylicka księga drukowana : twórcy i czytelnicy, red. M. Kuczyńska), s. 159-176.
 2. Произведения триодного цикла Климента Охридского в славянских рукописях, хранящихся в Польше, „Старобългарска литература”, 2016, т. 53-54, s. 82-100.
 3. Cykl apokaliptycznych egzegez wizji proroka Daniela w kontekście doktrynalnego sporu wschodniego chrześcijaństwa z judaizmem (na materiale kodeksu BN 12245), „Slavia Meridionalis”, 17 (2017), ss. 36, https://doi.org/10.11649/sm.1439
 4. Spór o historię i wartości w świetle katolicko-unicko-prawosławnej polemiki religijnej w Pierwszej Rzeczypospolitej (koniec XVI– początek XVIII wieku), [w:] Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia, pod red. M. Kuczyńskiej [Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. XI], Warszawa 2017, s. 238-276.
 5. Czy dwa Złatousty ze zbiorów Biblioteki xx. Czartoryskich w Krakowie należały niegdyś do o. Iwana Wiszeńskiego?, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2018, s. 249-265, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/issue/view/1125
 6. Dzikowskie księgi kormcze jako część spuścizny kulturowej prawosławia w państwie polsko-litewskim, „Dzikoviana. Rocznik Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega" , t. IV, Tarnobrzeg 2018, s. 37-54.
 7. Zum Stand der Forschung an kirchenslawischen Handschriften aus den in der Jagiellonen-Bibliothek aufbewahrten Beständen der ehemaligen Preußischen Bibliothek, [w:] Bestände der ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin in der Jagiellonen-Bibliothek: Geschichte und Struktur, red. M. Jaglarz, K. Jaśtal, Berlin: Peter Lang; 2018, s. 81-91.
 8. Apokryficzne Proroctwo o Chrystusie w pogańskiej świątyni boga Apollona i jego znaczenie dla badań nad związkami literatury ruskiej z Bałkanami, „Latopisy Akademii Supraskiej”, t. 10, 2019 (Вѣнецъ хваленїѧ. Studia ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia, red. M. Kuczyńska), s. 85-100
 9. Idea unii kościelnej czy jedności Kościoła? O polisemantyczności dyskursu w polsko-ruskiej polemice religijnej w dawnej Rzeczypospolitej (2. poł. XVI-XVII w.),  "Kultura Słowian" 2021, t. 17: Idee i ideologie w kulturach Słowian, s. 9-31, https://www.ejournals.eu/PKKS/2021/Vol-XVII/art/20374/

 

Zobacz pełny spis publikacji

 

*Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak