Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Maciej Czerwiński

profesor

profesor

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

telefon: 12 6632733
e-mail: maciej.czerwinski@uj.edu.pl

web: http://postjugo.filg.uj.edu.pl/m_czerwinski.htm

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-6602-1299

profil w academia.edu

 

 

Dyżury stacjonarne

wtorek 13.15 - 14.15

środa 12.15 - 13.15

dyżur w pok. 105A - wymagany jest wcześniejszy kontakt z sekretariatem IFS UJ

Kariera naukowa

Absolwent filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000). Stopień naukowy doktora uzyskał w 2004, a doktora habilitowanego – w 2013 r. Postanowieniem Prezydenta RP z dn. 1 czerwca 2022 r. uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych (dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo).

Cześć studiów doktoranckich odbywał na Uniwersytecie Yale’a jako Visiting Assistant in Research (semestr zimowy 2003). Realizował następujące projekty:

 • 2008-2011 Uniwersytet Jagielloński (grant habilitacyjny MNiSW/NCN)
 • 2015 Imre Kertesz Kolleg w Jenie jako Fellow (10 miesięcy)
 • 2022-2023 – stypendium na indywidualny projekt naukowy finansowany przez Fond Miroslav Krleža w Zagrzebiu: Dalmacija u Krležinim imaginacijama i pojmovnom sustavu

 

Członek rady naukowej czasopism "Fluminensia", "Przekłady Literatur Słowiańskich", „Rasprave Instituta za jezik i jezikoslovlje”, "Balkan Social Science Review", „Croatica et Slavica Iadertina” i członek Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności. Redaktor działu czasopisma "Socjolingwistyka". Członek Kapituły Nagrody im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka.

Uczestniczył w konferencjach naukowych i wykłady prowadził, poza Polską, w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Niemczech, Serbii, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, we Włoszech.

Tłumaczył m. in. następujących pisarzy: August Šenoa, Umberto Eco, Antun Šoljan, Miljenko Jergović, Rade Jarak.

Od roku akademickiego 2020/2021 – Dyrektor IFS UJ

Zainteresowania naukowe

Języki, literatury i kultury byłej Jugosławii w XX wieku, szczególnie Chorwacji, pogranicza języka i literatury, związki kulturowe polsko-chorwackie. Teoretyczne: semiotyka i semiotyczna teoria kultury, teoria i praktyka analizy dyskursu (krytyczna wobec nurtów marksistowskich).

Obecne obszary zainteresowań: (1) Dalmacja w języku, literaturze i kulturze w XX wieku; (2) związki polsko-chorwackie na przestrzeni dziejów.

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Chorwacja. Dzieje, kultura, idee, MCK, Kraków 2020 [Nagroda Główna im. Prof. Jerzego Skowronka; Nagroda Główna im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka]
 2. Čvorovi prijepora. Jezici i znakovi tradicije,  Zagreb: Alfa, 2020 [Nagroda DAVIDIAS (Stowarzyszenie Literatów Chorwackich)]
 3. Maciej Czerwinski, Damir Agičić (red.), Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća : Povijest, kultura, književnost, Zagreb 2018
 4. Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi, Zagreb 2018
 5. Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović, Kraków 2017
 6. Naracije i znakovi. Hrvatske i srpske sinteze nacionalne povijesti, przekł. Neda Pintarić, Zagreb: Srednja Europa, 2015.
 7. Kultura, dyskurs, znak, Kraków: WUJ 2015.
 8. Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Kraków: WUJ 2012.
 9. Semioza gatunku – semioza stylu. Studium nad chorwacką i serbską syntezą dziejów narodu, Kraków: WUJ 2011.
 10. Język, ideologia, naród. Polityka językowa w Chorwacji a język mediów, Kraków: scriptum, 2005.


Artykuły:

 1. Imagining borderlands and remembering multilingualism: "The Adriatic Trilogy" of Nedjeljko Fabrio, Zeitschrift für Slawistik, 67 (4), 2022, s. 605-627.

 2. Zapomniany motyw dalmatyńskiej mamki a modelowanie wyobrażeń o Dalmacji w prozie Milana BegoviciaVladana Desnicy i Enza Bettizy, Kultura Słowian, 18, 2022, 217-230.

 3. Judita u suvremenoj hrvatskoj prozi: kodiranja, imaginacije, stilizacije, Colloquia Maruliana, 31(2022), 113-124.

 4. "Tifusari" : u riječi i u slici (Kaštelan-Mimica), Nova Istra, 26(68), 2021, 248-252.

 5. Culture, arts, politics: Italy in Ivan Meštrović’s and Bogdan Radica’s discourses between the two World War, Qualestoria, 49(1), 2021, s. 163-186.

 6. Kretanje prema suncu : "Proljeća Ivana Galeba" Vladana Desnice i Camusov mediteranski duh, Fluminensia, 33(1), 2021, s. 189-208.

 7. Jezično pitanje u časopisu Srba katolika Srđ (1902. – 1908.): teze, polemike, modeli argumentacije, Rasprave Instituta za jezik i jezikoslovlje, 46 (1), 2020, 63-92.

 8. Old Dubrovnik, Young Serbia and Vague Croatia. Mental Maps in the Serb-Catholic Imagination in Dubrovnik, Acta Poloniae Historica, 121 (2020), s. 143-160.

 9. Performing Individualism. Two Tendencies Dismantling War Imagery in Croatian and Serbian Historical Novels of the 1960s, SEEU Review, vol. 14, issue 2, 2019, s. 2-29. 

 10. W podróży do celu. Urok pyłu Vjekoslava Kaleba i Krótka wycieczka Antuna Šoljana, Studia Litteraria Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis, 14 (2019), z. 3, s. 151-164. 

 11. Putovanje na jug. Šoljanove varijacije, Nova Istra, (2)2019, s. 85-94. 

 12. Powieść Borislava Pekicia "Jak pogrzebać wampira" w kontekście sporów o heroizm w serbskiej prozie o drugiej wojnie światowej, Kultura Słowian, t. 15, PAU, Kraków 2018, s. 253-268.

 13. Językowo-kulturowy obraz Europy we współczesnej Chorwacji, w: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 2 (Europa), red. J. Bartmiński, W. Chlebda, Lublin 2018, s. 397-430.

 14. Putovanje kao alegorija u prozi o Drugome svjetskom ratu, Umjetnost riječi, 61 (3-4), 2017, s. 201-219. 

 15. Nowomowa po jugosłowiańsku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 47, Warszawa 2012, s. 137-159.

 

Zobacz pełny spis publikacji

 

* Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak