Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Maciej Czerwiński

profesor z tytułem honorowym zwyczajnego

profesor z tytułem honorowym zwyczajnego

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej

telefon: 12 6632733
e-mail: maciej.czerwinski@uj.edu.pl

web: http://postjugo.filg.uj.edu.pl/m_czerwinski.htm

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0002-6602-1299

profil w academia.edu

 

 

Dyżury stacjonarne

wtorek 13.00 - 14.00

środa 12.15 - 13.15

dyżur w pok. 105A - wymagany jest wcześniejszy kontakt z sekretariatem IFS UJ

Kariera naukowa

Absolwent filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000). Stopień naukowy doktora uzyskał w 2004, a doktora habilitowanego – w 2013 r. Postanowieniem Prezydenta RP z dn. 1 czerwca 2022 r. uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych (dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo).

Cześć studiów doktoranckich odbywał na Uniwersytecie Yale’a jako Visiting Assistant in Research (semestr zimowy 2003). Realizował następujące projekty:

 • 2008-2011 Uniwersytet Jagielloński (grant habilitacyjny MNiSW/NCN)
 • 2015 Imre Kertesz Kolleg w Jenie jako Fellow (10 miesięcy)
 • 2022-2023 – stypendium na indywidualny projekt naukowy finansowany przez Fond Miroslav Krleža w Zagrzebiu: Dalmacija u Krležinim imaginacijama i pojmovnom sustavu

 

Członek rady naukowej czasopism "Fluminensia", "Przekłady Literatur Słowiańskich", „Rasprave Instituta za jezik i jezikoslovlje”, "Balkan Social Science Review", „Croatica et Slavica Iadertina” i członek Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności. Redaktor działu czasopisma "Socjolingwistyka". Członek Kapituły Nagrody im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka.

Uczestniczył w konferencjach naukowych i wykłady prowadził, poza Polską, w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Niemczech, Serbii, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, we Włoszech.

Tłumaczył m. in. następujących pisarzy: August Šenoa, Umberto Eco, Antun Šoljan, Miljenko Jergović, Rade Jarak.

Od roku akademickiego 2020/2021 – Dyrektor IFS UJ

Zainteresowania naukowe

Języki, literatury i kultury byłej Jugosławii w XX wieku, szczególnie Chorwacji, pogranicza języka i literatury, związki kulturowe polsko-chorwackie. Teoretyczne: semiotyka i semiotyczna teoria kultury, teoria i praktyka analizy dyskursu (krytyczna wobec nurtów marksistowskich).

Obecne obszary zainteresowań: (1) Dalmacja w języku, literaturze i kulturze w XX wieku; (2) związki polsko-chorwackie na przestrzeni dziejów.

Zainteresowania pozanaukowe

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Chorwacja. Dzieje, kultura, idee, MCK, Kraków 2020 [Nagroda Główna im. Prof. Jerzego Skowronka; Nagroda Główna im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka]
 2. Čvorovi prijepora. Jezici i znakovi tradicije,  Zagreb: Alfa, 2020 [Nagroda DAVIDIAS (Stowarzyszenie Literatów Chorwackich)]
 3. Maciej Czerwinski, Damir Agičić (red.), Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća : Povijest, kultura, književnost, Zagreb 2018
 4. Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi, Zagreb 2018
 5. Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović, Kraków 2017
 6. Naracije i znakovi. Hrvatske i srpske sinteze nacionalne povijesti, przekł. Neda Pintarić, Zagreb: Srednja Europa, 2015.
 7. Kultura, dyskurs, znak, Kraków: WUJ 2015.
 8. Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Kraków: WUJ 2012.
 9. Semioza gatunku – semioza stylu. Studium nad chorwacką i serbską syntezą dziejów narodu, Kraków: WUJ 2011.
 10. Język, ideologia, naród. Polityka językowa w Chorwacji a język mediów, Kraków: scriptum, 2005.


Artykuły:

 1. Imagining borderlands and remembering multilingualism: "The Adriatic Trilogy" of Nedjeljko Fabrio, Zeitschrift für Slawistik, 67 (4), 2022, s. 605-627.

 2. Zapomniany motyw dalmatyńskiej mamki a modelowanie wyobrażeń o Dalmacji w prozie Milana BegoviciaVladana Desnicy i Enza Bettizy, Kultura Słowian, 18, 2022, 217-230.

 3. Judita u suvremenoj hrvatskoj prozi: kodiranja, imaginacije, stilizacije, Colloquia Maruliana, 31(2022), 113-124.

 4. "Tifusari" : u riječi i u slici (Kaštelan-Mimica), Nova Istra, 26(68), 2021, 248-252.

 5. Culture, arts, politics: Italy in Ivan Meštrović’s and Bogdan Radica’s discourses between the two World War, Qualestoria, 49(1), 2021, s. 163-186.

 6. Kretanje prema suncu : "Proljeća Ivana Galeba" Vladana Desnice i Camusov mediteranski duh, Fluminensia, 33(1), 2021, s. 189-208.

 7. Jezično pitanje u časopisu Srba katolika Srđ (1902. – 1908.): teze, polemike, modeli argumentacije, Rasprave Instituta za jezik i jezikoslovlje, 46 (1), 2020, 63-92.

 8. Old Dubrovnik, Young Serbia and Vague Croatia. Mental Maps in the Serb-Catholic Imagination in Dubrovnik, Acta Poloniae Historica, 121 (2020), s. 143-160.

 9. Performing Individualism. Two Tendencies Dismantling War Imagery in Croatian and Serbian Historical Novels of the 1960s, SEEU Review, vol. 14, issue 2, 2019, s. 2-29. 

 10. W podróży do celu. Urok pyłu Vjekoslava Kaleba i Krótka wycieczka Antuna Šoljana, Studia Litteraria Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis, 14 (2019), z. 3, s. 151-164. 

 11. Putovanje na jug. Šoljanove varijacije, Nova Istra, (2)2019, s. 85-94. 

 12. Powieść Borislava Pekicia "Jak pogrzebać wampira" w kontekście sporów o heroizm w serbskiej prozie o drugiej wojnie światowej, Kultura Słowian, t. 15, PAU, Kraków 2018, s. 253-268.

 13. Językowo-kulturowy obraz Europy we współczesnej Chorwacji, w: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 2 (Europa), red. J. Bartmiński, W. Chlebda, Lublin 2018, s. 397-430.

 14. Putovanje kao alegorija u prozi o Drugome svjetskom ratu, Umjetnost riječi, 61 (3-4), 2017, s. 201-219. 

 15. Nowomowa po jugosłowiańsku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 47, Warszawa 2012, s. 137-159.

 

Zobacz pełny spis publikacji

 

* Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak