Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Car

adiunkt z habilitacją

adiunkt z habilitacją

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej

telefon: 12 6632730

e-mail: anna.car@uj.edu.plcarana@wp.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0001-6101-1828

Dyżury stacjonarne

termin - po uzgodnieniu e-mailem

Kariera naukowa

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (filologia czeska i słowacka), literaturoznawczyni, tłumaczka. Doktorat uzyskała w roku 2000 na podstawie dysertacji O prozie Danieli Hodrovej, stopień doktora habilitowanego w roku 2013 (książka habilitacyjna: Czeszki. Trajektorie tożsamości w prozie czeskich modernistek). Od roku 2002 zatrudniona w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ w Zakładzie Filologii Czeskiej i Łużyckiej. Wykładała ponadto na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.  Jako autorka tekstów i tłumaczka stale współpracuje z czasopismem literacko-kulturalnym „Opcje". Członek zespołu recenzenckiego czasopism „Slavica Wratislaviensia" i "Er(r)go", jako recenzent współpracuje z czasopismami: „Slavia Occidentalis", „Poznańskie Studia Slawistyczne", „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia", „Noviny Slavia". Jest członkiem Komisji Przekładoznawstwa Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Od roku 2013 pełni funkcję wice-redaktora i sekretarza naukowego czasopisma „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis".

Zainteresowania naukowe

Teorie badań literackich i kulturowych, przekładoznawstwo, proza czeska XX i XXI wieku, w tym modernizm i postmodernizm, emigracja po roku 1948, literatura i kultura popularna, feminizm/gender/queer, psychoanaliza. Najnowszy krąg badań to: powieść postmodernistyczna w Czechach i na Słowiańszczyźnie, posthumanizm, przekład audiowizualny, kino czeskie  lat 60. XX wieku i po roku 1989.

Zainteresowania pozanaukowe

Współczesne szkoły i kierunki psychoterapeutyczne w teorii i praktyce.

Wybrana bibliografia

Książki:

  1. O prozie Danieli Hodrovej, WUJ, Kraków 2003.
  2. Czeszki. Trajektorie tożsamości w prozie czeskich modernistek, WUJ, Kraków 2012.

Artykuły:

  1. Przypadek: Michal Viewegh. Literatura popularna, krytyka, terapia, „Pamiętnik Słowiański" 2006 z. 2, s. 29-46.
  2. Współczesne rytuały przejścia (na materiale literatury czeskiej) [w:] Wielkie tematy w literaturach słowiańskich, 7, cz. 2., red. M. Bukwalt et al, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
  3. Deziluzja w powieściach czeskich po roku 1989 [w:] Kultury słowiańskie między postmodernizmem a postkomunizmem 1989-2004, pod red. M. Dąbrowskiej-Partyki, WUJ, Kraków 2009, s. 251-265.
  4. Historia przekładu w Czechach w perspektywie sporów pokoleniowych: krytyka, teorie, koncepcje [w:] Historyczne oblicza przekładu, pod red. P. Fasta, A. Car, W. Osadnika, Wydawnictwo Śląsk i Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera, Katowice-Kraków 2011, s. 51- 61.
  5. Czeska emigracja po roku 1948 w refleksji literaturoznawczej po roku 1989 [w:] Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, pod red. C. Judy. WUJ, Kraków 2009, s. 83-93.
  6. Przekraczanie tabu a poszerzanie granic interpretacji – teoria queer w czytaniu klasyki i kanonu (na przykładzie prozy Ladislava Fuksa) [w:] Tabu w oku szeroko otwartym, red. Z. Dimoski, E. Długosz, Wydawnictwo UAM, Poznań 2012, s. 243-251.

 

Zobacz pełny spis publikacji