Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Staże dla studentów

Dla naszych studentów - oprócz wymiany dydaktycznej w ośrodkach zagranicznych (np. Erasmus+, CEEPUS) - oferujemy staże w placówkach dyplomatycznych w Polsce oraz w ważnych instytucjach kultury i nauki w krajach słowiańskich. Staże są znakomitą okazją do zdobycia praktycznych umiejętności w dyplomacji i zarządzaniu kulturą. Opierają się one na zasadzie wolontariatu, więc nie są finansowane przez żadną ze stron. Studenci jednak mogą się starać o dofinansowanie w uniwersyteckich fundacjach. Niektóre placówki oferują bezpłatny nocleg na czas praktyk.

Placówki dyplomatyczne i instytucje wspierające kulturę (staże od dwóch do czterech tygodni):

Ambasada Republiki Bułgarii w Warszawie

Ambasada Republiki Słowacji w Warszawie

Centrum Czeskie w Warszawie (afiliowane jako placówka dyplomatyczna, oferuje bezpłatne noclegi w czasie stażu w Warszawie) 

Konsulat Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie

Konsulat Honorowy Republiki Serbii w Katowicach

Instytucje kultury w krajach słowiańskich (staże min. dwa tygodnie):

Bułgaria: 
Cyrillo-Methodian Reserach Centre (Sofia) 

Chorwacja:
Leksikografski zavod Miroslav Krleža (Zagrzeb) (oferuje bezpłatne noclegi w czasie stażu w Zagrzebiu) 

Serbia: 
Matica Srpska Wydział Literatury (Nowy Sad)

Słowacja: 
Informacja wkrótce 

Czechy: 
Informacja wkrótce

Wybór stażystów:

Raz w roku, w grudniu, pracownicy naukowi IFS wybierają spośród zainteresowanych dwóch studentów z każdej grupy językowej (na drugim stopniu studiów). Jeden otrzymuje staż w placówce dyplomatycznej w Polsce, drugi - w instytucji kultury w kraju języka specjalizacji. Wskazani studenci nie muszą się już o praktyki starać. Wystarczy, że zgłoszą się do w/w placówek.

Inne instytucje, do których mogą aplikować studenci:

Instytuty Polskie (Sofia, Praga, Bratysława): https://www.gov.pl/web/dyplomacja/praktyki-wolontariat-i-staz (rekrutacja jest możliwa przez MSZ),

Ústav pro českou literaturu - https://www.ucl.cas.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/staze-a-praxe (staż dla studentów II i III stopnia),

Institut umění - https://www.idu.cz/cs/o-nas/dobrovolnictvi (stały program dla wolontariuszy),

Městská knihovna v Praze - https://www.mlp.cz/cz/kariera/dobrovolnici/ (cyklicznie poszukują wolontariuszy),

Dům Narodnostních Menšin - http://www.dnm-praha.eu/ (Erasmus+ Praktyki odbyła tam jedna z absolwentek IFS, tu można również wykorzystać znajomość innych języków słowiańskich niż czeski),

Amnesty International ČR z siedzibą w Pradze regularnie przesyła nam zaproszenia dla studentów do wzięcia udziału w stażu (dla bohemistów i słowacystów),

Nadace Člověk v tísni ČR - https://www.clovekvtisni.cz/dobrovolnictvi-staz-pro-humanitarni-a-rozvojovou-sekci-7382gp (stały program dla wolontariuszy).

Poljska kulturna udruga Mikoła Kopernik w Zagrzebiu (stały program niezależnie lub przez Erasmus+ Praktyki)

Inne formy praktyk:

Dłuższe, odpłatne praktyki we wszystkich wymienionych wyżej instytucjach kultury w krajach języków specjalizacji studenci IFS UJ mogą odbyć w ramach programu Erasmus+ Praktyki.

Warunki naboru do tego programu dostępne są na naszej stronie, w zakładce Studenci/Stypendia