Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia słowacka z angielskim - opis studiów

Filologia słowacka z językiem angielskim

Flaga

Językiem kierunkowym jest język słowacki, którego uczymy od podstaw. Duża liczba godzin praktycznej nauki języka zapewnia naszym studentom możliwość uzyskania znajomości języka słowackiego na poziomie C1 (studia I stopnia) .

Drugim językiem jest język angielski, którego uczymy od poziomu B1. Sześć semestrów nauki zapewnia studentom możliwość uzyskania znajomości języka angielskiego na poziomie B2+.

Studia filologiczne to studia humanistyczne, umożliwiające zdobywanie zarówno umiejętności praktycznych, jak i wiedzy teoretycznej z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Studiuj słowacystykę z angielskim w Krakowie!

Żeby studiować filologię słowacką z angielskim zapisz się na kierunek filologia słowiańska.

Szczegóły na stronie https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/IiJM_P_23/programme/filolo.slow_s1s_P/?from=field:filolo.slow

Studia

Oprócz praktycznej nauki języka oferujemy:

Na studiach I stopnia:

 • zajęcia o języku słowackim i jego historii,
 • zajęcia o literaturze słowackiej w kontekście kultury,
 • zajęcia o Słowacji, jej dziedzictwie kulturowym i historycznych kontekstach kultury narodowej,
 • zajęcia wprowadzające do przekładu z języka słowackiego i na język słowacki.

Indywidualizacja programu studiów poprzez:

 • wybór opcji wolnego wyboru,
 • wybór obowiązkowego drugiego języka słowiańskiego (np. słoweńskiego),
 • seminaria licencjackie.
Studia na kierunku filologia słowacka z językiem angielskim umożliwiają rozwijanie indywidualnych zainteresowań humanistycznych, ale także (zgodnie z misją Uczelni) budowanie wrażliwości i otwartości na nieznane, kształtowanie tolerancyjnych i odpowiedzialnych postaw.

Profil absolwenta

Absolwent filologii słowackiej z językiem angielskim  posiada znajomość języka słowackiego na poziomie C1,  języka angielskiego na poziomie B2+ oraz drugiego języka słowiańskiego na poziomie A2. Potrafi samodzielne przygotować wystąpienia ustne i pisemne w języku polskim i w języku słowackim, posiada umiejętność przekładu tekstów o charakterze ogólnym z języka słowackiego na język polski. Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze Słowacji, korzystając ze źródeł polskich i obcojęzycznych, tradycyjnych i elektronicznych; posiada podstawową wiedzę dotyczącą językoznawstwa i literaturoznawstwa. Do kompetencji absolwenta należą także: umiejętność prezentacji i argumentacji własnych tez, zarówno podczas pracy w zespole, jak i podejmowania indywidualnych zadań.

Praktyki, stypendia, staże

Praktyki zawodowe

 • krótsze staże w placówkach dyplomatycznych, 
 • krótsze staże w  instytucjach kultury w Słowacji
 • krótsze staże w międzynarodowych korporacjach.

Dłuższe płatne staże dostępne są przez program Erasmus+ Praktyki.

Wyjazdy zagraniczne

Studenci filologii słowackiej z językiem angielskim mają możliwość wyjazdów:

 • w ramach programu Erasmus+ (np. do Bratysławy, Prešova).
 • stypendia ministerialne
 • inne programy wymiany międzynarodowej (m.in. CEEPUS) i międzyuczelnianej (MOST).
Studenci IFS UJ mogą także brać udział w tym intensywnych kursach językowych organizowanych w ramach szkół letnich finansowanych na podstawie umów bilateralnych.

Ścieżki rozwoju zawodowego

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach międzynarodowych, mediach, placówkach dyplomatycznych, instytucjach kultury związanych ze Słowacją.

 

Możliwości podjęcia dalszych studiów

Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia na studiach slawistycznych prowadzonych w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ oraz na innych kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych.

Studia II stopnia w IFS UJ zapewniają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji, niezbędnych do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo w szkołach doktorskich.