Wykaz publikacji

2015

Maciej Czerwiński

Naracije i znakovi
Hrvatske i srpske sinteze nacionalne povijesti

Srednja Europa

Zagreb 2015

Sylwia Nowak-Bajcar

Mape vremena
Srpska postmodernistička proza pred izazovima epohe

Službeni glasnik

Beograd 2015

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Renata Bura

Zapożyczenia czeskie w słowniku Pfuhla: terminologia naukowa

Wydawnictwo Lexis

Kraków 2015

Halina Mieczkowska

Zapożyczenia a paralele słowotwórczo-leksykalne w rozwoju leksyki przełomu wieków (w ujęciu słowacko-polskim)

Wydawnictwo FALL

Kraków 2015

Damian Kubik

Południowosłowiańska "kultura wyobrażona".

Projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji

Zakład Wydawniczy NOMOS

Kraków 2015

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Sylwia Nowak-Bajcar

Jelena, žena kоје nеmа.
Krakovska biografija Ive Andrića

Službeni glasnik

Beograd 2015

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Maciej Czerwiński

Kultura, dyskurs, znak

WUJ

Kraków 2015

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Przemysław Fałowski

Sposoby wzbogacania leksyki potocznej w języku czeskim i chorwackim

WUJ

Kraków 2015

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Halina Mieczkowska, Elżbieta Solak, Przemysław Fałowski, Natalia Palich (red.)

Tradycja i wyzwania.

Metodologia badań slawistycznych w XX i XXI wieku

WUJ

Kraków 2015

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Tomasz Kwoka

Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze

Tom 3Wojsko, Kościół, świadczenia i własność

WUJ

Kraków 2015

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

2014

Jan Stradomski

Rękopisy i teksty
Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w.

(Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 10)

Wydawnictwo Scriptum

Kraków 2014

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Magdalena Dyras, Barbara Suchoń-Chmiel, Tomasz Kwoka (red.)

Symbole władzy - władza symboli
Tom referatów z konferencji "Symbole władzy – władza symboli w przestrzeni kultury Słowian dawniej i dziś"

Wydawnictwo Scriptum

Kraków 2014

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Dominika Kaniecka

Opowiedzieć naród.
Chorwackość według Augusta Šenoi

WUJ

Kraków 2014

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Aleksandra Hudymač

Wola ich ludzką jest, nasza - Boską

WUJ

Kraków 2014

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

2013

Maria Papierz

Podstawowe struktury składniowe współczesnego języka słowackiego

Lexic

Kraków 2013

Sylwia Nowak-Bajcar

Helena. Kobieta, której nie ma i która jest.
Krakowska biografia Ivo Andricia

Księgarnia Akademicka

Kraków 2013

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Aleksander Naumow (red.)

Święci Konstantyn-Cyryl i Metody. Patroni Wschodu i Zachodu

Tom I: Apostołowie Słowian w dawnej Europie

Tom II: Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie

Kraków 2013

Tomasz Kwoka

Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze

Tom 2. Państwo i administracja

WUJ

Kraków 2013

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Magdalena Pytlak

Polifoniczność w przekładzie

O tym jak Polacy i Bułgarzy czytają "Biesy" Fiodora Dostojewskiego

WUJ

Kraków 2013

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Piotr Gierowski

Struktury historii

O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce

WUJ

Kraków 2013

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

2012

Zbigniew Babik

Korespondencje akcentowe między słowiańskim i starszymi językami indoeuropejskimi (pierwotne neutra tematyczne). Przyczynki do krytyki post-Illicz-Swityczowskiej

Lexis

Kraków 2012

Maciej Czerwiński

Semiotyka dyskursu historycznego, Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu

WUJ

Kraków 2012

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Tomasz Kwoka

Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze, t. 1. Ród i społeczeństwo

WUJ

Kraków 2012

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

 

Katarzyna Liber, Slavica Prpa

Kultura živog jezika

WUJ

Kraków 2012

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

2011

Maciej Czerwiński

Semioza gatunku - semioza stylu. Studium nad chorwacką i serbską syntezą dziejów narodu

WUJ

Kraków 2011

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Maciej Czerwiński, Magdalena Najbar-Agičić (red.)

Kraków Zagrzebiowi. Album poświęcony ofarom trzęsienia ziemi z 1880 roku

Srednja Europa

Zagrzeb 2011

Petr Jokeš

Farní organizace na středověké západní Moravě

Matice Moravska

Brno 2011

Katarzyna Liber, Slavica Prpa

Priručnik za srpski kao strani jezik

WUJ

Kraków 2011

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Rafał Majerek

Pamięć - mit - tożsamość. Słowackie procesy autoidentyfikacyjne w okresie odrodzenia narodowego

WUJ

Kraków 2011

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Barbara Oczkowa, Elżbieta Szczepańska, Tomasz Kwoka (red.)

Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny

WUJ

Kraków 2011

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Katarzyna Wołek - San Sebastian

"Trzecia kultura" a problemy przekładu nowszej literatury chorwackiej

WUJ

Kraków 2011

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

2010

Halina Mieczkowska, Aleksandra Hudymač, Zbigniew Babik (red.)

Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci profesor Marii Honowskiej

WUJ

Kraków 2010

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Sylwia Nowak - Bajcar

Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki

WUJ

Kraków 2010

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Barbara Oczkowa

Hrvati i njihov jezik : Iz povijesti kodificiranja književnojezične forme

[tłum. Neda Pintarić]

Školska knjiga

Zagreb 2010

2009

Zbigniew Babik

Pożegnanie z lasem. Nad ''Słownikiem etymologicznym języka polskiego'' profesora Wiesława Borysia

nakładem autora

Kraków 2009

Jacek Baluch, Maria Papierz (red.)

Nauczanie języków pokrewnych. Materiały z konferencji, która odbyła się 17.10.2007 r. w Krakowie, Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych

Scriptum

Kraków 2009

Maria Dąbrowska - Partyka (red.)

Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem

WUJ

Kraków 2009

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Magdalena Dyras

Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku

WUJ

Kraków 2009

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Umberto Eco

Teoria semiotyki

[tłum. Maciej Czerwiński]

WUJ

Kraków 2009

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Celina Juda (red.)

Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej

WUJ

Kraków 2009

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Aleksander Naumow

Staro i novo: studije o književnosti pravoslavnich Slovena

[red. D. Bojović]

Centar za crkvene studije

Niš 2009

Teresa Z. Orłoś (red.)

Wielki czesko-polski słownik frazeologicznych

WUJ

Kraków 2009

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Elżbieta Solak

Znaki szczególne. Językowe i wokółjęzykowe problemy Bułgarskiego Odrodzenia

WUJ

Kraków 2009

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

2008

Zbigniew Babik

Pojednanie z lasem. W stulecie "argumentu florystycznego" w slawistycznych badaniach etnogenetycznych

nakładem autora

Kraków 2008

Dorota Bielec

Sprawy czeskie w polskich drukach drugiego obiegu

WUJ

Kraków 2008

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

2007

Jacek Baluch

Kain według Hrabala

Scriptum

Kraków 2007

Jacek Baluch

Wiersz i przekład. Studia polsko-czeskie

Scriptum

Kraków 2007

Aleksandra Borowiec

Literatura i tajemnica. Studium o literaturze chorwackiej wieków dawnych

WUJ

Kraków 2007

Wiesław Boryś

Etymologie polskie i słowiańskie. Wybór studiów z okazji 45-lecia pracy naukowej

[red. W. Sędzik, Z. Babik, T. Kwoka]

SOW

Warszawa 2007

Wiesław Boryś

Čakavske leksičke studije. Praslavensko naslijeđe u čakavskom leksičkom fondu

Matica hrvatska

Zagreb 2007

Wiesław Boryś

Studija o čakavskom dijalektu Jurja Križanića: Akcentuacija imenica

Maveda

Rijeka 2007

Maria Dąbrowska - Partyka, Maciej Czerwiński (red.)

Josip Juraj Strossmayer, Chorwacja, ekumenizm, Europa

Scriptum

Kraków 2007

Inskrypcja na srebrnej sukience. Antologia serbskiej poezji XVIII i XIX wieku

[tłum. Maria Dąbrowska - Partyka]

Scriptum

Kraków 2007

Aleksander Naumow

Franciszek Skoryna z Połocka - życie i pisma.

Wybór tekstów, przekład i opracowanie M. Walczak-Mikołajczakowa i A. Naumow.

Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 3

Fundacja CEG

Gniezno 2007

Robert Sendek

Studia z frazeologii bułgarskiej i macedońskiej

Scriptum

Kraków 2007

Barbara Suchoń - Chmiel

Spóźnione spowiedzi czyli autobiografie uwikłanych w historię pisarzy słowackich XX wieku

WUJ

Kraków 2007

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

2006

Wiesław Boryś, Hanna Popowska - Taborska

Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. V: Š - Ž i Suplement

SOW

Warszawa 2006

Celina Juda

Под знака на БНР. Бьлгарска култура и литература в капана на идеологията

[tłum. S. Borisova]

Kolibri

Sofija 2006

O. M. Zawalniuk, H. Mieczkowska, O. W. Keba, M. A. Bujmister, A. Fałowski, M. Paluch (red.)

Nacionalno-kulturnyj aspekt wywczennja ukrajinisyky i polonistyky

...

Sanok - Kamieniec Podolski 2006

Aleksander Naumow, Mariola Walczak - Mikołajczakowa

Święty Benedykt w tradycji chrześcijaństwa Zachodu i Wschodu

Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 2

Fundacja CEG

Gniezno 2006

Aleksander Naumow

Strossmayer e il dialogo ecumenico - nel centenario della morte di Josip Juraj Strossmayer, Vescovo di Đakovo (+15 aprile 1905). Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 14-15 febbraio 2005, a cura di A. Naumow e M. Scarpa

CISB

Venezia 2006

Barbara Oczkowa

Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej

Lexis

Kraków 2006

2005

Wiesław Boryś

Słownik etymologiczny języka polskiego

Wydawnictwo Literackie

Kraków 2006 (I wyd.)

Maciej Czerwiński

Język, ideologia, naród. Polityka językowa w Chorwacji a język mediów

Scriptum

Kraków 2005

Maria Dąbrowska - Partyka (red.)

W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku

WUJ

Kraków 2005

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Dorota Gil

Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności

WUJ

Kraków 2005

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Halina Mieczkowska, Barbara Suchoń - Chmiel (red.)

Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane Profesor Marii Honowskiej

WUJ

Kraków 2005

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

2004

Maria Dąbrowska - Partyka

Literatura pogranicza - pogranicza literatury

WUJ

Kraków 2004

Aleksander Naumow

Idea-immagine-testo. Studi sulla letteratura slavo-ecclesiastica, A cura di Krassimir Stantchev

Alessandria

Venezia 2004

Aleksander Naumow

Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, wydanie II, zmienione

[oprac. A. Naumow oraz A. Kaszlej, współpraca E. Naumow, J. Stradomski]

Scriptum

Kraków 2004

Aleksander Naumow, Mariola Walczak - Mikołajczakowa (red.)

Kult świętego Mikołaja w tradycji prawosławnej

Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 1

Fundacja CEG

Gniezno 2004

Elżbieta Szczepańska

Cechy czeszczyzny okresu baroku a obecna čeština

WUJ

Kraków 2004

Teresa Z. Orłoś (red.)

Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa. Materiały pomocnicze dla studentów, polskich bohemistów i czeskich polonistów

WUJ

Kraków 2004

2003

Teresa Z. Orłoś (red.)

Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych

WUJ

Kraków 2003 (I wydanie)

Jan Stradomski

Spory o "wiarę grecką" w dawnej Rzeczypospolitej

Scriptum

Kraków 2003

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

Renata Bura

Polska, czeska i górnołużycka frazeologia pochodzenia biblijnego a Nowy Testament Jakuba Wujka, Biblia kralicka oraz Nowy Testament Michała Frencla

WUJ

Kraków 2003