Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne

„Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim" 
Wydawnictwo zaczęło ukazywać się w ramach współpracy slawistów krakowskich i wileńskich. Inicjatorami serii i jej pierwszymi redaktorami naukowymi byli Aleksander Naumow i Sergejus Temčinas. Publikacje prezentują autorskie monografie oraz tematyczne tomy zbiorowe, ukazujące wyniki badań nad dawną tradycją piśmienniczą Słowian ze szczególnym uwzględnieniem literatury i kultury dawnego państwa polsko-litewskiego (późniejszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów). Wśród autorów testów serii KWSS znajdują się zarówno badacze o ugruntowanej już światowej renomie, jak też początkujący mediewiści, którzy prezentują pierwsze wyniki swoich badań na tym, cieszącym się już uznaniem specjalistów, forum. Po okresie początkowej nieregularności, od 2009 roku seria ukazuje się w postaci roczników jako stała publikacja IFS UJ.
 
 
Rada Naukowa KWSS:
Aleksander Naumow (Wenecja),
Sergejus Temčinas (Wilno),
Slavia Barlieva (Sofia),
Dragiša Bojović (Nisz),
Marzanna Kuczyńska (Poznań),
Krassimir Stantchev (Rzym),
Peter Žeňuch (Bratysława).
 
 
Redaktorzy serii KWSS:
Jan Stradomski (Kraków),
Maryna Czystiakowa (Wilno)
 
 
 
W przygotowaniu:
 
tom 17 i tom 18
 
 
***
 
Sprzedaż stacjonarna:
 
w Krakowie
Księgarnia Akademickia, Kraków, ul św. Anny 6. 
 
w Warszawie
Księgarnia Naukowa-Europejska, al. Solidarności 83/89
 
***
 

Dotychczas ukazało się 16 tomów:

Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach

red. M. Kuczyńska, J. Stradomski

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 16

Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

 

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

Słowo wstępne
 

Ryszard Grzesik
Wielkomorawsko-panońskie Opowiadanie o przełożeniu ksiąg

Марина Чистякова
О взаимодействии четьих сборников в Киевской митрополии: третья редакция Измарагда в составе прологов XVI–XVII вв.

Красимир Станчев
Этноконфессиональная мозаика болгарских земель XVII века по сведениям католических миссионеров

Alessandra Andolfo
Words and Swords: The Liturgical Printed Books for the Serbs through the 15th and 16th Centuries

Alicja Z. Nowak
Walki z wyznawcami Mahometa w życiu i twórczości duchowieństwa ruskiego w XVII w.

Agnieszka Gronek
Rycerz Ducha Świętego. O wizerunku Jana III Sobieskiego w Colloquium lubelskim Cypriana Żochowskiego

Mirosław P. Kruk
Czy w ortodoksyjnych ikonach był obrazowany Czyściec? Kilka uwag na temat domniemanych idei i motywów zachodnich w ruteńskich ikonach Sądu Ostatecznego

Bogdan Walczak
Polemika wyznaniowa w polskich antologiach historycznojęzykowych

Peter Zubko
Poľské relikty (rekatolizácie) na východe Slovenska

Наталья Пуминова-Амброзяк
Особенности использования идей Псевдо-Дионисия Ареопагита в трудах Петра Могилы

Harvey Goldblatt

Studies on the Medieval and Premodern Literary Civilization of Russia and Ukraine
vol. 1: Between Kyivan Rus´ Writings and the Literary Tradition of Muscovite Russia
vol. 2: Between Early Slavic Writing and the Literary Tradition of Ukraine Rus´

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 15/1 i 15/2

Kraków 2019


zobacz więcej na stronie wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

Spis treści / Table of Contents

Preface (Aleksander Naumow and Jan Stradomski)
Introduction (Giorgio Ziffer)

Volume I
Between Kyivan Rus´ Writings and the Literary Tradition of Muscovite Russia
(1) Slavic Ethnic and Confessional Identity in the Rus’ Primary Chronicle: On the “Tale about the Translation of Books into the Slavic Language”
(2) Authority and Tradition: On Prince Volodimer’s Conversion and the Cyrillo-Methodian Apostolic Heritage
(3) Authorship and Textual Identity in the Tale of the Holy Martyrs Boris and Gleb
(4) “The Song of Igor’s Campaign”: On Vladimir Nabokov’s English Translation of the Slovo o polku Igoreve
(5) Sacred Writings as Semantic Touchstones: On the Path from Sin of Pride to Salvific Redemption in the Igor´ Tale
(6) Autonomous Fragments or Structural Unity: Once More on the Meaning and Composition of the Igor´ Tale
(7) Isocolic Structures in the Slovo o polku Igoreve
(8) Слово о полку Игореве — The Igor´ Tale. A New English Translation
(9) About the Igor Tale, the Zadonščina, and Tasks of Philology
(10) On the Place of the Cyrillo-Methodian Tradition in Epiphanius’ Life of St. Stephen of Perm´
(11) On “rus’kymi písmeny” in the Vita Constantini and “Rus’ian’ Religious Patriotism”
(12) History and Hagiography: Recent Studies on the Text and Textual Tradition of the Vita Constantini
(13) Confessional and National Identity in Early Muscovite Literature: The Case of the Discourse on the Life and Death of Dmitrij Ivanovič Donskoj
(14) Formal Structures and Textual Identity: The Case of Prince Andrej M. Kurbskij’s First Letter to Tsar Ivan IV Groznyj
(15) On Old and New Russian Literature in the Seventeenth Century
List of Abbreviations
Index of Names (Volume I)
__________

 

Volume II
Between Early Slavic Writing and the Literary Tradition of Ukraine Rus´
(1) Guidelines to the Study of the Literary Civilization of Orthodox Slavdom
(2) The Formalist Approach and the Study of Medieval Orthodox Slavic Literature
(3) Christian Figural Readings and Biblical Interpretation: Once More on “Thematic Clues” in Orthodox Slavdom
(4) On Sacred and Vulgar Tongues in Medieval and Premodern Orthodox Slavdom. Aspects of the Ukrainian Language Question
(5) Variance and Invariance in Cyrillo-Methodian Hagiographic Writings
(6) On the Nature and Function of Vita Constantini XVI and “Speaking in Tongues” in the Cyrillo-Methodian Language Question
(7) The Orthodox Slavic Parallel to the Humanistic Language Question
(8) On the Theory of Textual Restoration among the Balkan Slavs in the Late Middle Ages
(9) The Church Slavonic Language Question in the Fourteen and Fifteenth Centuries: Constantine Kostenečki´s Explanatory Treatise on the Letters
(10) On Supranational and Local Aspects of Orthodox Slavdom: The Case of Constantine Kostenečki´s Explanatory Treatise on the Letters
(11) On Church Slavonic Grammatical Terms and their Greek Counterparts in the Fourteenth and Fifteenth Centuries
(12) Godlike “Simplicity” versus Diabolic “Craftiness”: On the Significance of Ivan Vyšens’kyj’s “Apology for the Slavic Language”
(13) On the Language Beliefs of Ivan Vyšens’kyj and the Counter-Reformation
(14) Notes on the Text of Ivan Vyšens’kyj’s Epistle to the Renegade Bishops
(15) Ivan Vyšens’kyj’s Conception of St. John Chrysostom and his Idea of Reform for the Ruthenian Lands
(16) On the Reception of Ivan Vyšens’kyj among the Old Believers
List of Abbreviations
Index of Names (Volume II)

 

Prof. Harvey Goldblatt jest profesorem Średniowiecznej Literatury Słowian na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Yale (USA). Jest autorem licznych publikacji w zakresie problemów językowych w świecie słowiańskim, jak również dziedzictwa literackiego i językowego obszaru Slavia orthodoxa. Jego szczególne zainteresowania badawcze obejmują szeroki zakres czasowy i terytorialny, pomiędzy wczesnym okresem istnienia literatury bułgarskiej i serbskiej, aż po współczesne dziedzictwo Słowiańszczyzny wschodniej (Rosji i Ukrainy). Autor łączy slawistykę europejską i amerykańską, jako uczeń i ofiarny współpracownik prof. Riccarda Picchia wzbogaca filologię słowiańską po obu stronach Atlantyku. Jego głębokie studia nad piśmienniczą kulturą ruską i bałkańską stanowią trwałe osiągnięcia naukowe, są też inspiracją do dalszych badań i interpretacji. Wartość i wagę jego publikacji Goldblatta w kontekście światowej mediewistyki wnikliwie odsłania we wstępie prof. Giorgio Ziffer, przewodniczący Włoskiej Asocjacji Slawistów.

Климентина Иванова

Ръкописи. Автори. Творби

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 14

Kraków 2018


zobacz więcej na stronie wydawnictwa
 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

УВОД (Мая Иванова)
ДУМИ НА АВТОРА (Климентина Иванова)

Об одной рукописи ХIV в. Погодинского собрания
Два неизвестни азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в
среднобългарски Празничен миней
За началото на славянската писменост. Цикъл сведения в средновековната руска
книжнина
Пълен текст на Словото за Сретение от Йоан Екзарх
Неизвестни служби на Иван Рилски и Михаил Воин
Неизвестна редакция на Златоструя в сръбски извод от XIII век
Цикл великопостных гомилий в Гомилиарии Михановича
За Хилендарския препис на Първия Симеонов сборник
Един вероятен източник на „За буквите“ от Черноризец Храбър
Класификация, типология и каталогизация на някои типове сборници в балканската
ръкописна традиция
Неизвестни преписи от творби на Климент Охридски в книгохранилищата на
Югославия
Служба на св. Ахил Лариски (Преспански) от Синайския Празничен миней № 25
Успение Методиево
Сборникът на Мара Лешева – неизвестен паметник на сръбската книжнина от ХV век
„Възпявам те, отче Ахиле, на архиереите украса“ (издание на текста на сръбската
Служба за св. Ахил)
Един български препис на преводното „Учително евангелие“ от ХIV в. и проблемът за
навлизането му в славянската книжнина (Предварително съобщение)
Един литургичен паралел към апокрифа „Как Михаил победи Сатанаил“
Календарните сборници в сбирката на манастира „Високи Дечани“
Неизвестно житие на преподобния Павел Тивейски в Балканската кирилска книжнина
Некоторые проблемы изучения южнославянской переводной агиографии

ЛИТЕРАТУРА
ИМЕНЕН УКАЗАТЕЛ
СЪКРАЩЕНИЯ НА КНИГОХРАНИЛИЩА И ИНСТИТУЦИИ

 

Prof. Klimentyna Iwanowa jest bułgarską mediewistką – historykiem literatury, badaczem słowiańskiej tradycji rękopiśmiennej, tekstologiem. W swojej drodze zawodowej związana z najważniejszymi bułgarskimi instytucjami naukowymi, w których prowadzone są badania nad zagadnieniami starobułgarskiej spuścizny piśmienniczej – Instytutem Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk, Katedry Cyrylometodiewistyki Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa Ochrydzkiego oraz Cyrylo-Metodejskiego Centrum Naukowego Bułgarskiej Akademii Nauk.
Jest członkiem rad naukowych wiodących periodyków i serii naukowych, takich jak: „Studia Cyrylo-Metodejskie”, „Palaeobulgarica”, „Starobułgarska literatura”, a także czterotomowej „Encyklopedii Cyrylo-Metodejskiej”. Jej niezwykle liczne publikacje naukowe obejmują problematykę w szerokim spectrum czasowym i tematycznym – od wczesnej tradycji cyrylometodejskiej po tyrnowską szkołę piśmienniczą, od prac kodykologicznych po studia nad makrogatunkową strukturą rękopisów, od  badań nad starymi tekstami po ich rytualną (liturgiczną) funkcjonalność, od średniowiecza aż do czasów współczesnych. W niniejszej antologii znalazły się wybrane prace Klimentyny Iwanowej, powstałe na przestrzeni wielu lat, które łączy to, że każda przedstawia jakieś odkrycie naukowe oraz wskazówki dla kontynuacji badań.

 

Марина Чистякова

Рукописные прологи Великого княжества Литовского и Польского королевства

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 13

Kraków 2017

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

 


SPIS TREŚCI (skrócony)
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА I
§ 1. Общая текстологическая характеристика киево-софийской редакции Простого пролога 
§ 2. Источники поучений киево-софийской редакции
ГЛАВА II
§ 1. Общая текстологическая характеристика новогрудской редакции Простого пролога
§ 2. Источники поучений новогрудской редакции
ГЛАВА III
§ 1. Общая текстологическая характеристика киевской редакции Стишного пролога 
§ 2. Вторая кассиановская редакция Киево-Печерского патерика в киевской редакции Пролога
ГЛАВА IV
§ 1. Общая текстологическая характеристика музейной редакции Простого пролога
§ 2. Источники поучений музейной редакции
ГЛАВА V
§ 1. Общая текстологическая характеристика рифмованной редакции Стишного пролога
§ 2. Источники поучений рифмованной редакции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ ПРОЛОЖНЫХ ПОУЧЕНИЙ
УКАЗАТЕЛЬ ИНЦИПИТОВ ПРОЛОЖНЫХ ТЕКСТОВ

 

Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe

red. M. Kuczyńska, J. Stradomski

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 12

Kraków 2017

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne
Красимир Станчев, Св. Климент Охридский: ученик и учитель, создатель школы и традиции
Маргарита В. Живова, „Светило, воссиявшее с Запада” как топос в древнеславянской гимнографии и гомилетике
Евелина Минева, Охридското книжовно средище като посредник между старобългарската и византийската литература
Aleksander Naumow, Św. Kliment Ochrydzki jako duszpasterz
Мая Иванова, Ролята на наставника в житията на софийските мъченици
Izabela Lis-Wielgosz, Monaster Sveta Trojica Pljevaljska na mapie kultury, sztuki i piśmiennictwa dawnej Słowiańszczyzny
Ryszard Grzesik, Czy Kraków był „Trzecim Rzymem”? Na kanwie dzieła Franka Kmietowicza – Kiedy Kraków był „Trzecim Rzymem”
Сара Маццони, Кирилло-Мефодиевское наследие в Анти-Энциклике И. В. Платонова
Марина Чистякова, О переводах с латыни в Речи Посполитой в XVII в. (цикл сказаний из Луга духовного Иоанна Мосха в музейной редакции Пролога)
Jerzy Ostapczuk, Stare druki tetraewangelii lwowskich i ich miejsce wśród innych cyrylickich ksiąg z tekstem Dobrej Nowiny
Владимир Мякишев, Habent sua fata libelli: „стертая” история одного виленского экземпляра Литовского Статута 1588 года
Teresa Chynczewska-Hennel, Mistrz i uczniowie. Akademia Kijowsko-Mohylańska w dyskusjach krytyków i zwolenników
Alicja Z. Nowak, Bracka oferta wydawnicza a odnowa kapłaństwa w Rzeczypospolitej – wybrane przykłady (pierwsza połowa XVII w.)
Tomasz Hodana, Ostróg – Lwów – Athos. Iwan Wiszeński i wielkie ośrodki kultury prawosławnej
Bohumil Jiroušek, Historyk Josef Kalousek o dziejach czeskiego kielicha w okresie przedhusyckim
Наталья Пуминова, Гносеологические аспекты Православного исповедания и Собрания короткой науки о вере Петра Могилы
Miran Štuhec, Wyjątkowe znaczenie słoweńskiego protestantyzmu i rola w nim Primoža Trubara
Peter Zubko, Vzdelanostná a kultúrna úroveň uniatskeho kléru na východe Slovenska v polovici 18. storočia vo svetle prameňov latinskej cirkvi

 

Zbrojne i ideologiczne konfilkty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze

red. M. Kuczyńska, J. Stradomski

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 11

Kraków 2015

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
 
RZECZPOSPOLITA
 
Teresa Chynczewska-Hennel, O Bohdanie Chmielnickim z różnych punktów widzenia
Aleksander Naumow, Wojna w Trebniku św. Piotra (Mohyły)
Viviana Nosilia, Walka człowieka przeciw złym duchom podniebiańskim u Iwana Wiszeńskiego. Zarys problematyki
Tomasz Hodana, Ukraińska recepcja postaci i twórczości Iwana Wiszeńskiego. Zarys problemu
Марина Чистякова, О гнойненском варианте основной редакции Измарагда: особенности состава, источники дополнительных статей
Jerzy Ostapczuk, Ewangelie czytane na wszelką potrzebę, różnorodne w cyrylickich starych drukach tetraewangelii
Adam Fałowski, Leksyka wojenno-wojskowa w Nomenklatorze Eliasza Kopijewskiego z 1700 roku
 
ROSJA – BAŁKANY
 
Alexey Vladimirovich Chernetsov, Religious and political concepts in miniatures of the Illustrated Chronicle of Ivan the Terrible
Urszula Cierniak, Przelać krew niczym wodę, czyli o interpretacji Powstania Sołowieckiego w literaturze staroobrzędowców
Наталья Пуминова, Конфликт „старого" и „нового" в полемике грекофилов и латинствующих в Москве в последней четверти XVII века
Izabela Lis-Wielgosz, Między relacją i interpretacją, czyli o boju kosowskim w staroserbskiej historiografii
Красимир Станчев, Болгарские павликянe между православием, католицизмом и ислaмом
Adam Kulhavý, Cannons vs. God: Battle of Feldioara and its reception in the Church Slavonic chronicle of Moldavian bishop Macarius
 
SŁOWIANIE ZACHODNI
 
Jitka Rauchová, Od Švédů v Praze k Bílé hoře. Reflexe třicetileté války (1618–1648) v českém písemnictví 17.–19. století
Peter Žeňuch, Terra incognita v zápisoch Bohuša Nosáka-Nezabudova 
Mária Strýčková, Ideový stret latinskej a cirkevnoslovanskej obradovej terminológie v diele Juraja Joannikija Baziloviča
Bohumil Jiroušek,  Wojny w objaśnieniu Českého státního práva Josefa Kalouska
 
VARIA
 
Mirosław Dymarski, „Polityka słowiańska" przywódców politycznych na Bałkanach w XIX i XX wieku
Natalia Naumow, Święty Benedykt – zwiastun pokoju i ojciec Europy
 
APPENDIX
 
Joanna Hołda, O początkach Sądeckiego Parku Etnograficznego
 

Jan Stradomski

Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w.

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 10

Kraków 2014

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Prawosławna tradycja piśmiennicza jako składnik kultury literackiej Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego (w kontekście systemu literatury cerkiewnosłowiańskiej)

„Nauczyciele języka słowiańskiego" – święci Konstantyn-Cyryl i Metody w rękopisach cerkiewnych w Polsce

Teofilakta Ochrydzkiego komentarze do Ewangelii

„Między pszenicą czasem i kąkol dobrze się miewa" – indeksy ksiąg „prawdziwych" i „kłamliwych"

Oto się zbliża „początek boleści" – pisma apokaliptyczne i eschatologiczne prawosławnych Słowian

Bizantyńsko-słowiańskie teksty przeciwko mesalianom-bogomiłom

„Do was to słowo, o podstępni rzymianie!" – grecko-słowiańska polemika z Kościołem łacińskim

Typikon Świętej Góry Ahtos

Mnicha Daniela „z ziemi ruskiej" peregrynacje do Ziemi Świętej

Zakończenie

Резюме

Summary

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wykaz sygnatur rękopisów

Incipitarium

Wykaz tytułów i nazw własnych rękopisów

Indeks osób i nazw etnicznych

Indeks nazw geograficznych i etnicznych

 

***

Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych

red. D. Gil, M. Kuczyńska

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 9

Kraków 2014

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Малгожата Сковронек, Георги МинчевАнтиеретическата полемика в Шестоднева на Йоан Екзарх. Типологични паралели или генетическа връзка с Беседа срещу богомилите на Презвитер Козма? 

Анета ДимитроваПсевдо-Златоустовото слово За лъжепророците в Беседа против богомилите – цитиране или нов превод? 

Диана АтанасоваПриспособяване на светостта (Martyrium S. Arethae et Sociorum и неговите южнославянски контексти) 

Марина ЧистяковаПовесть о Варлааме и Иоасафе как литературный источник Жития Дионисия Глушицкого  

Марина ЧистяковаРуськомовные жития и чудеса вмч. Георгия в рукописных собраниях Польши и Литвы (обзор и публикация  текстов)

Aleksander NaumowŚwięty jako zabójca (na materiale literatury cerkiewnosłowiańskiej Słowian południowych) 

Marek MelnykKatolicko-prawosławny spóro czas" na ziemiach ruskich

Alicja Z. NowakCzysta wiara i innowierczy świat w ruskich naukach i przysięgach kapłańskich do XVII wieku 

Klaudia Koczur-LejkPolemika antyprotestancka w bajkach Bartłomieja Paprockiego 

Izabela Lis-WielgoszTożsamość i odmienność: Mavro Orbini o prawosławnych Słowianach  

Красимир СтанчевДве тактики, одна цель: привлечение „греко-схизматиков" в лоно римско-католической церкви. Алфавитный  вопрос в славяноязычной издательской политике конгрегации De Propaganda Fide в XVII веке  

Peter ŽeňuchStereotypy etniczno-wyznaniowe w środowisku grekokatolików na Słowacji 

Konrad KuczaraRumuński Kościół Greckokatolicki wobec Cerkwi prawosławnej w monarchii Habsburgów i w niepodległej Rumunii 

Tomasz KwokaOrganizacja życia religijnego Rusinów w Wojwodinie w XVIII i XIX wieku     

Natalia PuminowaDziałalność metropolity kijowskiego Piotra Mohyły w ocenach rosyjskich intelektualistów drugiej połowy XIX – pierwszej połowy XX wieku 

Galia Simeonova-KonachTolerancja religijna, solidarność społeczna. Ocalenie bułgarskich obywateli żydowskiego pochodzenia przed Holokaustem i polityka Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego w latach 30. i 40. XX wieku 

Bohumil JiroušekJan Hus a Zdeněk Nejedlý, aneb mytologické tradice českého komunismu  

Ewa GolachowskaWspółczesny Kościół katolicki na Białorusi wobec dziedzictwa prawosławia i polskiego katolicyzmu: zagadnienia socjolingwistyczne 

Giovanna Brogi Bercoff„Heretyk" Jan Hus i inne obrazy symboliczne czystej wiary w poezji Tarasa Szewczenki

 

***

Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania

red. M. Kuczyńska, J. Stradomski

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 8

Kraków 2013

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI
 
Wstęp     
 
W KRĘGU RĘKOPISU
 
Димо Чешмеджиев, Традицията за св. Горазд в България и в Полша  
 
Ангел Николов, Сведения о св. Кирилле и св. Мефодии в списке Русского хронографа из собрания Национальной библиотеки в Софии (НБКМ № 774)
 
Явор Милтенов, Глаголицата в кирилски ръкописи като текстологически маркер   
 
Сергей Ю. Темчин, Кирилло-мефодиевское протоапракосное Евангелие: структура, состав и богослужебная функция  
 
Jerzy Ostapczuk, Ewangeliarz Euzebiusza z 1283 (1282?) roku w świetle słowiańskich lekcjonarzy krótkich (lesk)  
 
Małgorzata Skowronek, Uwagi o dwóch odpisach palei historycznej: ze zbiorów Lwowskiej Biblioteki Naukowej i Archiwum Państwowego w Bukareszcie   
 
Jan Stradomski, Kodeksu z Bonarówki cyrylometodejskie związki bliskie i dalekie   
 
Izabela Lis-Wielgosz, Niesłowiańskie ośrodki – słowiańskie dziedzictwo (na przykładzie serbskiego piśmiennictwa czasu odnowy patriarchatu w Peci)  
 
 
 
W KRĘGU TRADYCJI – RECEPCJI – IDEI
 
Aleksander Naumow, Problem regionalizmu w tradycji cyrylometodejskiej 
 
Peter Žeňuch, Byzantsko-slovanská kultúra na Slovensku – tradícia či import?   
 
Славия Бърлиева, Кирило-Методиевата мисия в Моравия и моравците във Виена през XVIII в.  
 
Leonard Górka SVD, Słowiańska teologia wyzwolenia w świetle dzieła ewangelizacyjnego świętych Cyryla i Metodego   
 
Marzanna Kuczyńska, Idea cyrylometodejska w kształtowaniu tożsamości Rusi Karpackiej   
 
Десислава Найденова, Кирило-Методиевото дело в политическата пропаганда на XIX век   
 
Dominika Gapska, „Pójdźmy do Rzymu!" – Wielka pielgrzymka Słowian z 1881 roku w prasie wielkopolskiej   
 
Gabriela Mihalková, Reflexia cyrilo-metodskej misie v slovenskej literatúre národného obrodenia
 
 
 
W KRĘGU JĘZYKA
 
Adam Fałowski, Desakralizacja i degradacja leksyki religijnej w gwarach małopolskich i językach obszaru karpackiego   
 
Tomasz Kwoka, Język napisów fundacyjnych ikon łemkowskich ze zbiorów  Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu   
 
 
 
W KRĘGU HISTORII I ARCHEOLOGII
 
Petr Jokeš, Patrocinia św. Klemensa na Morawach – dziedzictwo misji  św. Cyryla i Metodego?   
 
Joanna Kalaga, Wczesna chrystianizacja Małopolski. Mity i rzeczywistość  archeologiczna
 
Magdalena Przysiężna-Pizarska, Wczesnośredniowieczna siedziba biskupia w Ryczynie koło Oławy   
 
 
 
KONTEKSTY I ODWOŁANIA
 
Leonard Górka SVD, Tradycja welehradzka w służbie pojednania Kościołów i narodów   
 
Ewa Kocój, Praktyki i księgi Kościoła prawosławnego oraz ich odzwierciedlenie  w magii ludowej po rumuńskiej stronie Karpat (XV–XIX wiek) – przyczynek do badań   
 
Natalia Naumow, Mit Justyniana Wielkiego u Słowian w epoce Odrodzenia narodowego   
 
Helena Chýlová, Jitka Lukášová, Tradycja cyrylometodejska oczyma czeskich i polskich studentów bohemistyki   
 
Maria Marcinowska, Wprowadzenie do wystawy Śladami świętych Świerada, Urbana i Justa

 

***

Красимир Станчев
Исследования в области средневековой литературы православного славянства
Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 7
Kraków 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI
Предисловие (Александр Наумов)
Несколько вступительных слов (Красимир Станчев) 
 
I. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В SLAVIA ORTHODOXA
I. 1. Несколько слов о Slavia Orthodoxa и о других Славиях 
I. 2. Жанр, стиль и модус в средневековой литературе православных славян 
I. 3. Какими переводами Константин Философ и Мефодий положили начало славянской языково-литературной традиции?
I. 4. Идеологические модели и художественные реализации в Пространных житиях Кирилла и Мефодия
I. 5. Поэзия в древнеславянском литературном пространстве
I. 6. К начальной истории одного типа служебной минеи у славян
 
ІІ. ЛИТЕРАТУРНИЯТ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ ОТ КРАЯ НА ХІІ ДО НАЧАЛОТО НА ХІХ ВЕК В БАЛКАНСКИ И ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ
II. 1. Интегриращата и нормираща роля на Атон в литературния живот на византийско-славянската общност
II. 2. Литературният процес в България от края на XII до втората четвърт на XIV век 
II. 3. Българската литература и общобалканският културен процес през XIV-XV век 
II. 4. Типология на прехода от Средновековие към Възраждане в българската и в гръцката литератури 
II. 5. Барокът и българската литература 
 
III. PERSONALIA
III. 1. «Винаги сред младите». Професор Петър Динеков
III. 2. Приносът на академик Емил Георгиев за изследването на литературния процес в България
III. 3. Рикардо Пикио, Иван Дуйчев и Slavia Orthodoxa
III. 4. Професор Джузепе Дел'Агата: славист и българист 
III. 5. Едно ярко присъствие в славистичната наука: професор Александър Наумов
 
* * *
Искра Христова-Шомова, Срещи с Красимир Станчев
 
* * *
Указатель цитированной литературы
Указатель имен (составитель: Ева Томчик/Ewa Tomczyk)
 
***

Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie i sztuka cerkiewna w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej

red. M. Kuczyńska, W. Stępniak-Minczewa, J. Stradomski

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 6

Kraków 2011

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Димитър Кенанов, За текстологията на Симеоновата антология „Златоструй"

Георги Минчев, Судьба одного псевдоканонического текста – „Видение Амфилохия о Святой литургии"

Марина Чистякова, Пролог Библиотеки Католического университета в Люблине (общая текстологическая характеристика)

Сергей Ю. Темчин, Послесловие к четьему „Апостолу" 1183 года монаха Исайи в супрасльском списке Матвея Десятого 1502–1507 годов

Jan StradomskiO obecności i recepcji tekstów średniowiecznej literatury Słowian południowych w dawnej Rzeczypospolitej (uwagi o tekstach Jana Egzarchy Bułgarskiego w rękopisach cerkiewnych w Polsce)

Halina Czuba, Ukraińskie rękopiśmienne ewangeliarze kaznodziejskie: dynamika bytowania

Przemysław Nowakowski, Pontyfikał Vat. Slav. 44 z końca XVII wieku – świadek historii Unii brzeskiej w diecezji przemyskiej

Aleksandra Sulikowska-Gąska, O dwóch miniaturach Tetraewangeliarza suczawskiego

Agnieszka Gronek, Sakrament pokuty i jego obrazowanie w sztuce zachodnioruskiej w XVII–XVIII wieku. Przyczynek do badań nad okcydentalizacją i latynizacją kultury cerkiewnej

Mirosław Piotr Kruk, Dwie nieznane ikony zachodnioruskie w Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej

Piotr Chomik, Monaster św. św. Borysa i Gleba w Grodnie w XVI wieku

 

VARIA

Tomasz Kwoka, Wojwodińscy Rusini – między emancypacją a asymilacją. Prawna i społeczno-kulturalna sytuacja mniejszości rusińskiej w Wojwodinie

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Agata Kawecka, Ivan Petrov, Małgorzata Skowronek, Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 4)

Zofia Brzozowska, Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów

 

***

Сергей Ю. Темчин

Исследования по кирилло-мефодиевистике и палеославистике

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 5

Kraków 2010

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Предисловие автора

Кирилло-мефодиевистика

Литературная параллель к Пространному житию Кирилла Философа: „Бог наш — как морская глубина" (гл. 6)

Деятельность св. Мефодия в монастыре Полихрон

Прение римского папы Сильвестра I с раввином Замбрием и кирилло-мефодиевская традиция

Древнеболгарская книжность

Развитиe письменной культуры Восточной Болгарии до 971 года

Структурные особенности кодекса Тп-14, содержащего Саввину книгу

Редкие лексические варианты Ватиканского палимпсеста

Еще четыре листа из среднеболгарского Драгиина четвероевангелия

Греческо-славянский конкорданс к древнейшим спискам славянского Евангелия

Комментированный словоуказатель к Ассеманиеву евангелиию

Древнесербская книжность

Происхождение аномальной нумерации чтений после Пятидесятницы в сербском полноапракосном евангелии № 8 Хиландарского монастыря

Сербский столпный апракос Равулы (ок. 1353 г.): происхождение, особенности языка, структура

Бывшая рукопись белградской Народной библиотеки (сербский Октоих 1353 года, № 213) в Гарварде

Древнерусская книжность

Почему древнеславянский календарный сборник кратких житий был назван Прологом

Интеллектуальное или философско-догматическое молчание Древней Руси?

Новое исследование o древнерусской толковой азбукe

Литература

Библиографическая справка

 

***

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistycznе 4
red. M. Kuczyńskа, W. Stępniak-Minczewа, J. Stradomski
Kraków 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Simonetta Simi, Слова и поучения против язычества в восточнославянской рукописной традиции и рукопись Pio Slavo 26

Искра Христова-Шомова, Книга Иова в переводе Франциска Скорины

Viviana Nosilia, Staroruska przeróbka Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

Tadeusz Chrzanowski, Meandry sztuki cerkiewnej w kręgu Kościoła wschodniego – od Rublowa do Nowosielskiego

Aleksandra Sulikowska-Gąska, Translatio imperii. Greckie i bałkańskie tradycje na Rusi Moskiewskiej w XVI wieku

Mirosław P. Kruk, Antyczne gesty w sztuce ortodoksyjnej. Kilka uwag o źródłach inspiracji pobizantyńskiego malarstwa cerkiewnego

Teresa Chynczewska-Hennel, Wiara – Historia – Teraźniejszość

Alicja Z. Nowak, Szemrzące strumyki, rajskie ptaki, złote grona – wizja pośmiertnej nagrody w siedemnastowiecznej prawosławnej literaturze w Rzeczypospolitej

Marzanna Kuczyńska, Teologia maryjna Joanicjusza Galatowskiego. Zarys problemu

Piotr Chomik, Synod rosyjskiej Cerkwi prawosławnej wobec drukarni Ławry Kijowsko-Pieczerskiej w latach 1720–1786

Izabela Lis-Wielgosz, Rekonstruowanie przeszłości – konstruowanie teraźniejszości. Kilka uwag o sposobie odzyskiwania pamięci na podstawie hagiograficznej narracji Pajsija Janjevca

Zdzisław J. Kijas OFMConv, Z przyjaźni wyrastała tęsknota za większą jednością wśród chrześcijan

RECENZJE I OMÓWIENIA

Agata Kawecka, Ivan Petrov, Małgorzata Skowronek, Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 1)

ANEKS

Materiały do bibliografii powojennych przekładów starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (do roku 2007)

Jacek Lenkiewicz, Ivan Petrov: Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego

 

***

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 3

red. W. Stępniak-Minczewa, A. Naumow

Kraków 2001

zobacz więcej na stronie wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

О. А. Князевская, А. Л. Лифшиц, А. А. Турилов, Пергаменные рукописи собрания Виленской публичной библиотеки (Библиотека Академии наук Литовской Республики, ф. 19)

А. Л. Лифшиц, Фрагмент сочинения Иринея Лионского Против ересей в собрании Виленской публичной библиотеки

Дарюс Баронас, По поводу литературной истории Мучения грех виленских мучеников

Jan Stradomski, Problem etnogenezy i chrystianizacji Słowian w historiografii i polemice wyznaniowej I Rzeczypospolitej

Владимир Мякишев, Литовский Статут на пути от "руской" редакции к польскому переводу (о рукописном экземпляре из фондов Берлинской королевской библиотеки)

Adam Fałowski, Rola jezuitów wileńskich w rozwoju szkolnictwa, języka i piśmiennictwa zachodnioruskiego w XVI w.

Michelle R. Viise, Ruthenian Orthodoxy and the Roman State: Afanasij Filipowicz's Дiарiуш

Agnieszka Zagrajek, Szata ilustracyjna rękopiśmiennego greckokatolickiego Irmologionu z końca XVII w.

Halina Wątróbska, „Polega narodowość każdego ludu na religii"

Małgorzata Skowronek, Georgi Minczew, Cykl o królu Abgarze w bizantyńsko-słowiańskiej tradycji rękopiśmiennej. Wybrane problemy tekstologiczne

Beata Kotyk, Zabytki związane ze szkołą filologiczno-hezychastyczną Paisjusza Weliczkowskiego w Bibliotece Narodowej im. św. św. Cyryla i Metodego oraz w Centrum im. Iwana Dujczewa w Sofii

Георги Минчев, Видеиието на Амфилохий и Тълкуването на Св. Литиргия по Тайноводството (Мистагогията) на св. Симеон Солунски — два афтографа на йеросхимонах Спиридон от началото на XIX век

OMÓWIENIA

Здравко Стаматоски, Стари текстови (Мазуринска крмчиjа и Загрепски триод)

Георги Минчев, Рукописная коллекция центра им. Ивана Дуйчева

Георги Минчев, Завет св. Ивана Рылского —подлинный текст или мистификация

 

***

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 2

red. S. Temčinas

Kraków 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Морозова Н.А., Темчин С.Ю., Об изучении церковнославянской письменности Великого княжества Литовского

Кобяк Н.А., Морозова Н.А., Турилов А.А., Кириллииескне рукописные книги ХVIХ вв. в собраниях фондов 21 н 22 БАН Литвы

Турилов А.А., Заметки о кириллических пергаменных рукописях собрания бывшей Виленской публичной библиотеки (ф. 19 БАН Литвы)

Темчин С.Ю., Гимнографическое творчество Григория Цамблака: вильнюсский список службы с житием Иоанну Новому Сучавскому, 2 VI

Кенанов Д., Небесните знамения на Честния Кръст: Евтимиевото похвално слово за светите Констамгии и Елена в супрасълски ръкопис

Кенанов Д., За три вилнюски преписа на Евтимиевото житие за св. Петка Търновска

Мишкинене Г., Полемика между мусульманами и иудеями (на материале арабскоалфанитных рукописей литовских татар середины XVII в.)

Кенанов Д., Старобългарски текстове и южниславянскн теми в печатния Пролог

Кекелия А., Ясюлевич Л., Польские старопечатные книги в вильнюсских библиотеках: ХVI век (описание изданий XVI века, вышедших из типографий Великого княжества Литовского)

Svarevičiūtе K., Graikų kalba spausdintos knygos Vilniaus universiteto bibliotekoje

 

***

Aleksander Naumow

Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich

Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 1

Kraków 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I Kultura prawosławna na ziemiach polsko-litewskich (zarys dziejów)

Rozdział II Substrat południowosłowiański w cyrylickich rękopisach liturgicznych dawnej Rzeczypospolitej (zbiory polskie i wileńskie)

Rozdział III O eklezjologii Grzegorza Cambłaka, prawosławnego metropolity kijowskiego

Rozdział IV Doktor Franciszek Skoryna z Połocka jako cerkiewnosłowiański hymnograf

Rozdział V Oficjum ku czci Jozafata Kuncewicza, unickiego arcybiskupa połockiego

Rozdział VI Twórczość liturgiczna w kręgu Mohylańskim:

1. Sprawa Smotryckiego

2. Hymnograficzna twórczość Piotra Mohyły

3. Nieprawosławni w Mohylańskim Trebniku

4. Kijowski Kościół pielgrzymujący

5. Pieczerskie świętych zgromadzenie

Rozdział VII Zachodnia rubież wschodniego imperium

Rozdział VIII Literatura cerkiewnosłowiańska w Polsce po 1918 roku

Indeks osób  

 

***