Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230529

II rekrutacja na stypendia Erasmus+

Data: 29.05.2023

Ogłoszenie o II rekrutacji na stypendia Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

II REKRUTACJA NA STYPENDIA ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2023/24

Koordynator: Natalia Palich, natalia.palich@uj.edu.pl lub MS Teams

 

Terminarz I rekrutacji:

 • 29.05. – 05.06.2023 - składanie wniosków przez USOSweb
 • 06.06. – 19.06.2023 - kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 20.06. – 22.06.2023 - procedura odwoławcza
 • 23.06. – 30.06.2023 - rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

Wymogi formalne udziału w rekrutacji:

 1. Deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską.
 2. Status studenta lub doktoranta UJ.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

A. Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:

 1. średnia ocen za ostatni rok studiów lub
 2. w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub
 3. w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.

Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.

Średnia ocen zostanie przeliczona wg. wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100.

B. W przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby, posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziom znajomości języka obcego, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego.

 

Skład Komisji Kwalifikacyjnej:

 1. Prorektor UJ ds. dydaktyki.
 2. Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.
 3. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

 

Procedura przebiegu kwalifikacji:

1. Kandydat w terminie: 29.05. – 05.06.2023 r. składa elektronicznie wniosek za pośrednictwem systemu USOSweb po uprzednim zalogowaniu się do systemu.

 • w zakładce: Wymiana studencka wypełnia wniosek opisując motywację wyjazdu oraz deklarując znajomość języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. UWAGA: Znajomość języka obcego może być weryfikowana na późniejszym etapie przez koordynatora instytutowego/wydziałowego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zadeklarowanego poziomu znajomości języka obcego przez kandydata przyznany wyjazd zostanie anulowany.
 • Kandydat ma możliwość wskazania do 3 uczelni partnerskich, do których chce wyjechać wg priorytetu wyboru.

2. Komisja Kwalifikacyjna w terminie: 06.06. – 19.06.2023 r. rozpatrzy wnioski i przyzna kandydatom wyjazdy w USOSweb.

 • Po zalogowaniu się do USOSweb w zakładce: Wymiana studencka kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji.
 • UWAGA: Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ Studia kandydat w przeciągu 7 dni od przyznania uczelni partnerskiej w USOSweb musi zaakceptować przyznaną uczelnię poprzez uzupełnienie wniosku o brakujące informacje.

 

Procedura odwoławcza:

 1. Kandydat w terminie: 20.06. – 22.06.2023 r. składa pismo (wzór dostępny na stronie: erasmus.uj.edu.pl) wraz z dokumentacją potwierdzającą naruszenie procedury kwalifikacyjnej do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych przy ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków. Odwołania dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Komisja odwoławcza pod przewodnictwem Prorektora UJ ds. dydaktyki w terminie: 23.06. – 30.06.2023 r. rozpatrzy podania i poinformuje kandydatów o wyniku