Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie BHK dla studentów i doktorantów

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, zwanego dalej „szkoleniem BHK”, dotyczy:
1) studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
2) doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej.
Z wyjątkiem osób , które odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia realizowane od roku akademickiego 2019/2020.

Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim oraz doktorantów wpisanych na pierwszy semestr kształcenia w szkole doktorskiej na program prowadzony w języku polskim wpisuje się na szkolenie BHK w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) w dniach 7 października i 14 października 2020 roku.

Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku obcym oraz doktorantów wpisanych na pierwszy semestr kształcenia w szkole doktorskiej na program prowadzony w języku obcym wpisuje się na szkolenie BHK w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) w dniach 7 października i 6 listopada 2020 roku.

Jeżeli student lub doktorant dokonał wpisu odpowiednio po 14 października lub 6 listopada 2020 roku, pracownik administracyjny obsługujący tok studiów zapisuje studenta lub doktoranta na odpowiednie szkolenie w USOS.

W przypadku niezaliczenia szkolenia BHK, pracownik administracyjny obsługujący tok studiów jest zobowiązany do zapisania studenta lub doktoranta na szkolenie w kolejnym roku akademickim (będzie to możliwe po 7 października) na przedmiot „Szkolenie BHK”.

Za powtarzanie szkolenia BHK nie jest pobierana opłata.

1. Student i doktorant realizujący szkolenie w języku polskim jest zobowiązany odbyć szkolenie BHK i przystąpić do zaliczenia w okresie wyznaczonym dla jednostki realizującej kształcenie, w następujących terminach:
od 10 listopada do 30 listopada 2020 roku

Studenci:
Wydziału Filozoficznego,
Wydziału Filologicznego,
Wydziału Prawa i Administracji,
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
indywidualnych studiów międzyobszarowych,
Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych;
3) od 1 grudnia do 21 grudnia 2020 roku
Studenci:
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
Wydziału Polonistyki,
Wydziału Historycznego,
Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.
 
Student i doktorant realizujący szkolenie w języku angielskim jest zobowiązany odbyć szkolenie BHK w i przystąpić do zaliczenia w okresie od 10 listopada do 30 listopada 2020 roku

Studentom rozpoczynającym naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz doktorantom rozpoczynającym kształcenie w innej szkole doktorskiej, którzy zostali wpisani do systemu do 14 października 2020 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia na UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020, system USOS automatycznie przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w oparciu o dane z wcześniej odbywanego kształcenia w formie tzw. decyzji na temat wymagań.

Jeżeli wpis nastąpił po 14 października oraz w innych indywidualnych przypadkach (np. równoległe studiowanie na 1 roku na 2 kierunkach) pracownik administracyjny dziekanatu/sekretariatu przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w systemie USOS w oparciu o dane z wcześniej odbywanego kształcenia, co następuje w formie tzw. decyzji na temat wymagań.

Szkolenie BHK zaliczone w toku studiów wyższych nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu w szkole doktorskiej, zaś szkolenie BHK zaliczone w szkole doktorskiej nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach wyższych.

Data opublikowania: 28.09.2020
Osoba publikująca: Tomasz Kwoka