Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Słowiańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia serbska

flaga serbska

Językiem kierunkowym jest język serbski, którego uczymy od podstaw. Duża liczba godzin praktycznej nauki języka zapewnia naszym studentom możliwość uzyskania znajomości języka serbskiego na poziomie C1 (studia I stopnia) i C2 (studia II stopnia).

Studia filologiczne to studia humanistyczne, umożliwiające zdobywanie zarówno umiejętności praktycznych, jak i wiedzy teoretycznej z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Oprócz praktycznej nauki języka oferujemy:

Na studiach I stopnia

 • zajęcia o języku serbskim i jego historii,

 • zajęcia o literaturze serbskiej w kontekście kultury,

 • zajęcia o Serbii, jej dziedzictwie kulturowym i historycznych kontekstach kultury narodowej,

 • zajęcia wprowadzające do przekładu z języka serbskiego i na język serbski.

Indywidualizacja programu studiów poprzez:

 • wybór opcji wolnego wyboru,

 • wybór dodatkowych języków obcych (jeden z języków zachodnioeuropejskich lub rosyjski),

 • wybór obowiązkowego drugiego języka słowiańskiego (np. słoweńskiego),

 • seminaria licencjackie.

Na studiach II stopnia

 • dwa bloki zajęć z zakresu dyscyplin: literaturoznawstwo słowiańskie, językoznawstwo słowiańskie (do wyboru),

 • rozbudowany blok zajęć przekładowych (doskonalenie umiejętności tłumaczenia zarówno ustnego, jak i pisemnego, tekstów użytkowych, naukowych, technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, prawniczych i literackich),

 • wykłady monograficzne do wyboru,

 • seminaria magisterskie.

Studia na kierunku filologia serbska umożliwiają rozwijanie indywidualnych zainteresowań humanistycznych, ale także (zgodnie z misją Uczelni) budowanie wrażliwości i otwartości na nieznane, kształtowanie tolerancyjnych i odpowiedzialnych postaw.

 

Szczegółowy plan studiów I stopnia na stronie https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/2/14/54
Szczegółowy plan studiów II stopnia na stronie https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/3/14/54

Profil absolwenta

Absolwent filologii serbskiej I stopnia posiada znajomość języka serbskiego na poziomie C1, wybranego języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego na poziomie B1  oraz drugiego języka słowiańskiego na poziomie A2. Potrafi samodzielne przygotować wystąpienia ustne i pisemne w języku polskim i w języku serbskim, posiada umiejętność przekładu tekstów o charakterze ogólnym z języka serbskiego na język polski. Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze Serbii, korzystając ze źródeł polskich i obcojęzycznych, tradycyjnych i elektronicznych; posiada podstawową wiedzę dotyczącą językoznawstwa i literaturoznawstwa. Do kompetencji absolwenta należą także: umiejętność prezentacji i argumentacji własnych tez, zarówno podczas pracy w zespole, jak i podejmowania indywidualnych zadań.

Absolwent filologii serbskiej II stopnia posiada znajomość języka serbskiego na poziomie C2, umożliwiającą zbliżony do rodzimych użytkowników danego języka poziom komunikacji. Posiada też dobrą znajomość drugiego języka słowiańskiego. Potrafi przygotować wystąpienia ustne i pisemne w języku polskim oraz języku serbskim. Potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczny (z języka serbskiego na język polski oraz z języka polskiego na język serbski). Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze Serbii, korzystając ze źródeł polskich i obcojęzycznych, tradycyjnych i elektronicznych; posiada wiedzę dotyczącą językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Praktyki, stypendia, staże

Praktyki zawodowe

 • krótsze staże w placówkach dyplomatycznych, 

 • krótsze staże w  instytucjach kultury w Serbii

 • krótsze staże w międzynarodowych korporacjach.

Dłuższe płatne staże dostępne są przez program Erasmus+ Praktyki.

Wyjazdy zagraniczne

Studenci filologii serbskiej mają możliwość wyjazdów:

 • w ramach programu Erasmus+ (np. do Belgradu, Nowego Sadu).

 • stypendia ministerialne

 • inne programy wymiany międzynarodowej (m.in. CEEPUS) i międzyuczelnianej (MOST).

Studenci IFS UJ mogą także brać udział w tym intensywnych kursach językowych organizowanych w ramach szkół letnich finansowanych na podstawie umów bilateralnych.

Ścieżki rozwoju zawodowego

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach międzynarodowych, mediach, placówkach dyplomatycznych, instytucjach kultury związanych z Serbią.

 

Możliwości podjęcia dalszych studiów

Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia na studiach slawistycznych prowadzonych w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ oraz na innych kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych.

Studia II stopnia w IFS UJ zapewniają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji, niezbędnych do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo w szkołach doktorskich.

Studiuj serbistykę w Krakowie!

Żeby studiować filologię serbską zapisz się na kierunek filologia słowiańska.
Szczegóły na stronie https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/IiJM_P_23/programme/filolo.slow_s1s_P/?from=field:filolo.slow
Zobacz video galerię

Studiuj serbistykę w Krakowie!

Aleksandra - studentka serbistyki

Mikołaj