Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

Staże dla studentów

Dla naszych studentów - oprócz wymiany dydaktycznej w ośrodkach zagranicznych (np. Erasmus+, CEEPUS) - oferujemy staże w placówkach dyplomatycznych w Polsce oraz w ważnych instytucjach kultury i nauki w krajach słowiańskich. Staże są znakomitą okazją do zdobycia praktycznych umiejętności w dyplomacji i zarządzaniu kulturą. Opierają się one na zasadzie wolontariatu, więc nie są finansowane przez żadną ze stron. Studenci jednak mogą się starać o dofinansowanie w uniwersyteckich fundacjach. Niektóre placówki oferują bezpłatny nocleg na czas praktyk.

Placówki dyplomatyczne i instytucje wspierające kulturę (staże od dwóch do czterech tygodni):

Ambasada Republiki Bułgarii w Warszawie
Ambasada Republiki Słowacji w Warszawie
Centrum Czeskie w Warszawie (afiliowane jako placówka dyplomatyczna, oferuje bezpłatne noclegi w czasie stażu w Warszawie) 
Konsulat Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie

Instytucje kultury w krajach słowiańskich (staże min. dwa tygodnie):

Bułgaria: 
Cyrillo-Methodian Reserach Centre (Sofia) 

Chorwacja:
Leksikografski zavod Miroslav Krleža (Zagrzeb) (oferuje bezpłatne noclegi w czasie stażu w Zagrzebiu) 

Serbia: 
Matica Srpska Wydział Literatury (Nowy Sad)

Słowacja: 
Informacja wkrótce 

Czechy: 
Informacja wkrótce

Wybór stażystów:

Raz w roku, w grudniu, pracownicy naukowi IFS wybierają spośród zainteresowanych dwóch studentów z każdej grupy językowej (na drugim stopniu studiów). Jeden otrzymuje staż w placówce dyplomatycznej w Polsce, drugi - w instytucji kultury w kraju języka specjalizacji. Wskazani studenci nie muszą się już o praktyki starać. Wystarczy, że zgłoszą się do w/w placówek.

Inne instytucje, do których mogą aplikować studenci:

Instytuty Polskie (Sofia, Praga, Bratysława): https://www.gov.pl/web/dyplomacja/praktyki-wolontariat-i-staz (rekrutacja jest możliwa przez MSZ),

Ústav pro českou literaturu - https://www.ucl.cas.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/staze-a-praxe (staż dla studentów II i III stopnia),

Institut umění - https://www.idu.cz/cs/o-nas/dobrovolnictvi (stały program dla wolontariuszy),

Městská knihovna v Praze - https://www.mlp.cz/cz/kariera/dobrovolnici/ (cyklicznie poszukują wolontariuszy),

Dům Narodnostních Menšin - http://www.dnm-praha.eu/ (Erasmus+ Praktyki odbyła tam jedna z absolwentek IFS, tu można również wykorzystać znajomość innych języków słowiańskich niż czeski),

Amnesty International ČR z siedzibą w Pradze regularnie przesyła nam zaproszenia dla studentów do wzięcia udziału w stażu (dla bohemistów i słowacystów),

Nadace Člověk v tísni ČR - https://www.clovekvtisni.cz/dobrovolnictvi-staz-pro-humanitarni-a-rozvojovou-sekci-7382gp (stały program dla wolontariuszy).

Poljska kulturna udruga Mikoła Kopernik w Zagrzebiu (stały program niezależnie lub przez Erasmus+ Praktyki)

Inne formy praktyk:

Dłuższe, odpłatne praktyki we wszystkich wymienionych wyżej instytucjach kultury w krajach języków specjalizacji studenci IFS UJ mogą odbyć w ramach programu Erasmus+ Praktyki. Warunki naboru do tego programu dostępne są na naszej stronie, w zakładce Kariera/Stypendia