Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Słowiańskiej

Web Content Display Web Content Display

dr Rafał Majerek

adiunkt

adiunkt

Dane kontaktowe

Zakład Filologii Słowackiej

telefon: 12 6632703

e-mail: rafal.majerek@uj.edu.pl

profil w USOSweb

ORCID: 0000-0003-1333-3763

Dyżury stacjonarne

wtorek 13.00 - 14.00

inny termin - do indywidualnego ustalenia e-mailem

Kariera naukowa

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Filologii Słowackiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ. W latach 2003-2006 prorektor ds. dydaktyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Brał udział w realizacji grantów Wspólne dziedzictwo literackie, Kultury słowiańskie między postkomunizmem i postmodernizmem, uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, w latach 2019 i 2021 prowadził cykle wykładów gościnnych na Uniwersytecie Preszowskim.

Bierze udział w pracach badawczych Laboratorium Transkulturowych Studiów nad Teatrem i Dramatem Postkomunistycznej Europy, członek Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych, Komisji Kultury Słowian PAU, Polsko-Słowackiej Komisji Historyków przy Instytucie Historii PAN. Współpracuje z Instytutami Literatury Słowackiej i Światowej Słowackiej Akademii Nauk oraz Instytutem Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Preszowskiego.

Zainteresowania naukowe

Główne obszary zainteresowań badawczych: zagadnienia tożsamości narodowej i kulturowej Słowaków w perspektywie historycznej i współczesnej, najnowsza proza słowacka (nurt feministyczny, poetyka migracji, regionalizm), literackie związki polsko-słowackie, środkowoeuropejskie tożsamości pogranicza, dramat słowacki po 1989 roku. Wyniki badań publikuje w krajowych i zagranicznych tomach i czasopismach, jest autorem recenzji prac naukowych i tekstów literackich, przygotował hasła z zakresu literatury czeskiej i słowackiej do Słownika pisarzy świata, pod red. J. Maślanki (Kraków 2004).

Zainteresowania pozanaukowe

Muzyka rockowa i alternatywna, sztuka współczesna, film.

Wybrana bibliografia

Książki:

 1. Pamięć – mit – tożsamość. Słowackie procesy autoidentyfikacyjne w okresie odrodzenia narodowego, Kraków 2011.

Artykuły:

 1. Przestrzenie pamięci. Rewitalizacje mitu i próby reinterpretacji tradycji w dyskursie słowackim po 1989 roku [w:] Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2009, s.45-62.
 2. Związki prozy Uršuli Kovalyk z feministycznym nurtem literatury – wybrane zagadnienia [w:] Z warsztatu współczesnego słowacysty, red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków 2010, s. 247-257.
 3. Strategie modelowania biografii Ľudovíta Štúra - wybrane zagadnienia [w:] Powroty do źródeł - w dwusetną rocznicę urodzin Ľudovíta Štúra, red. J. Goszczyńska, Warszawa 2016, s. 156-172. 
 4. Przestrzeń naznaczona w prozie Maroša Krajňaka (na przykładzie powieści „Carpathia”) [w:] Monologi, dialogi, polilogi w dyskursach kulturowych Słowiańszczyzny, red. D. Gil, C. Juda, Kraków 2017, s. 75-91.
 5. „Federácia v Strednej Európe” Milana Hodžy w perspektywie historycznej i współczesnej, „Kontakty” XVI, 2018, s. 109-121. 
 6. Idea emancypacji kobiet w kontekście słowackich dążeń do niepodległości, „Kontakty” XVII, 2019, s. 43-57. 
 7. Pogranicze - pamięć - Europa Środkowa. Wybrane zagadnienia tożsamości w najnowszej prozie słowackiej, „Kultura Słowian” XV, 2019, s. 135-154.
 8. Doświadczenie migracji we współczesnej prozie słowackiej (na przykładzie tekstów Zuski Kepplovej), „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2019, nr 1, s. 29-41.
 9. Karnawalizacja, groteska, ironia - strategie prezentacji problemów transformacji po 1989 roku w „Rivers of Babylon” Petra Pišťanka i „Barbarze Radziwiłłównie z Jaworzna Szczakowej” Michała Witkowskiego, „Kontakty” XVII, 2020, s. 55-72. 
 10. Rok 1989 w literaturze słowackiej – problematyczna cezura, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2021, nr 11 (14), s. 93-106.

 

Zobacz pełny spis publikacji

 

* Autorka zdjęcia: Monika Marmuźniak